Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 15.02.2023 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 2,045 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Komórka realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

2 044 982,36 zł(słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 36/100), w tym:

 • 1 826 982,36 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 36/100) ze środków Funduszu Solidarnościowego,
 • 218 000,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy złotych 00/100) ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Termin realizacji zadania: od 27 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku 2022 oraz w roku 2021 przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju środki finansowe w wysokości 3 369 184,93 zł, tj. 1 231 001,01 zł w 2021 r. oraz 2 138 183,92 zł w 2022 r.

Warunki realizacji zadania oraz kwalifikacje kadry zatrudnionej do realizacji zadania określa ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, stanowiący załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Odbiorcami zadania zleconego są skierowane przez Zleceniodawcę osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo posiadające orzeczenie równoważne do ww. (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) oraz dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, które w ramach zadania objęte zostaną wsparciem w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Poprawa funkcjonowania Uczestników przejawiająca się wzrostem poziomu ich samodzielności i aktywności w życiu społecznym.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 1. Włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej, poprzez zapewnienie osobie z niepełnosprawnościami dostępu do podstawowych usług i infrastruktury miasta.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.
 3. Uzyskanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami w obszarze zaradności i aktywności społecznej poprzez doświadczenie sprawczości, poczucie wpływu i kontroli nad swoim życiem.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548 / 2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert, prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: dm@mops.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jestskładanie oferty do otwartego konkursu poprzez: 

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików
z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej
za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami
do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona
w NGO Generatorze.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 15 lutego 2023 r. o godz. 12.00. 
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz z załącznikami należy

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022 r. dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2022/413/

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama