Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi za kierownicą

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6 tys. PLN
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ.

PROPAGOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZA KIEROWNICĄ (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 6 000,00 zł.

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: zadanie nie było realizowane.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cele:

  1. Umożliwienie zwiększenia świadomości bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. Propagowanie zasad i ogólnie przyjętych norm społecznych w trakcie poruszania się zarówno pojazdami, jak i pieszo oraz ogólnej kultury i zachowania się w ruchu drogowym.

5. Adresaci: mieszkańcy powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym, szkoleń, warsztatów itp.,

- promowanie dobrych praktyk z zakresu uczestnictwa w ruchu drogowym,

- prezentowanie treści i działań profilaktycznych mających na celu zwiększenie poczucia odpowiedzialności uczestników ruchu drogowego, w szczególności w odniesieniu do niedecydowania się na prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

a) Zorganizowanie cyklu spotkań dla mieszkańców powiatu (co najmniej 2 spotkań/szkoleń/ warsztatów w co najmniej dwóch gminach)

b) Przygotowanie i udostępnienie uczestnikom spotkań ulotek/broszur informacyjno-edukacyjnych,

c) Udostępnienie przygotowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych w mediach społecznościowych.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240.). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.

- zakończenie: nie później niż 20 października 2023 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama