Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Realizacja w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 10.02.2023 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,32 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Nr zadania Zadanie/zadania Termin realizacji zadania w latach 2023-2024

1Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w Krakowie wykonującego anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym. 

W ramach zadania nr 1, oferent winien zapewnić także działania edukacyjne oraz w przypadku potrzeby współpracę ze specjalistami takimi jak: wenerolog, zakaźnik, proktolog, ginekolog, seksuolog, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, specjalista uzależnień, pracownik socjalny, prawnik.

1.03.2023 r. -31.12.2024 r. 

2. Prowadzenie centrum psychoonkologii. 

1.03.2023 r. -31.12.2024 r. 

* Termin realizacji zadań.

Termin realizacji zadania nr 1 i zadania nr 2 ustala się na okres od dnia 1.03.2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Termin ten nie może być przez oferenta zmieniony.

Miejsce i termin składania ofert.

  1. Termin składania ofert upływa: 10 lutego 2023 r. o godz. 15.00. Oferty wraz z załącznikami wyłącznie w formie papierowej należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, piętro III, pokój 22, z zaznaczeniem na kopercie: „Oferta na konkurs na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego”. Kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem: „Nie otwierać”.
  2. W przypadku braku możliwości złożenia oferty w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa z powodu niedostępności budynku dla interesantów Urzędu Miasta Krakowa, wynikającej z obostrzeń związanych z występowaniem choroby zakaźnej COVID-19, należy skontaktować się z pracownikiem Referatu ds. Zdrowia pod numerem telefonu 12 616-97-86, który odbierze ofertę w holu budynku.
  3. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, należy mieć na uwadze, że oferta dostarczona po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Dekerta 24, a nie data stempla nadania pocztowego), uznana będzie za niespełniającą wymogów formalnych.
  4. Oferty złożone po terminie lub w innych lokalizacjach uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama