Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 09.02.2023 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2023 roku.

I. Rodzaj zadania:
1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych.
2. Cel zadania: Wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć integracyjnych i sportowych oraz rozwój kompetencji psychospołecznych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w okresie od lutego 2023 r. do 20 marca 2023 r. – 100 000,00 zł.
2. Realizacja zadania zostanie sfinansowana ze środków publicznych pozyskanych ze środków zewnętrznych przekazywanych przez UNICEF.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Adresaci zadania: dzieci i młodzież polska oraz ukraińska tj., obywatele Ukrainy przebywający na terenie Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym w wieku od 6 do 18 roku życia. Uczestnikami zadania będzie 300 osób (dzieci i młodzież), przy czym dzieci i młodzież ukraińska stanowić będzie minimum 25%.
2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty: organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie zostały umieszczone na skonsolidowanej liście Komitetu Rady Bezpieczeństwa ONZ dostępnej pod adresem: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/un-sc-consolidated-list lub innym adresem URL oraz, że w żaden sposób nie są powiązane z osobami fizycznymi ani podmiotami znajdującymi się na tej liście.
3. Dotacja zostanie przyznana na powierzenie realizacji zadania, bez obowiązku wnoszenia wkładu własnego.

Oferty należy składać w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.: wysyłając w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert” oraz rodzaj zadania konkursowego, zgodnie z formularzem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 26 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 20 stycznia 2023 r.

Reklama