Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans...

Reklama
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Nabór od 24.01.2023 do 15.02.2023 15:00
Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 1 do 5 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Wydział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób..

ZARZĄD POWIATU W BEŁCHATOWIE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Podstawa prawna: art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1812 i poz. 1265) oraz Uchwała Nr LII/303/2022 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 r.

I. Rodzaj zadania/zakres współpracy/ wysokość przeznaczonych środków

1. Zadanie pod nazwą: Organizowanie imprez dla dzieci pochodzących z rodzin zastępczych, niewydolnych opiekuńczo i wychowawczo oraz dla dzieci z niepełnosprawnością.

Celem zadania jest: wsparcie i integracja rodzin zastępczych, rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Bełchatowskiego.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

2. Zadanie pod nazwą: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem zadania jest: ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym, co przyczyni się do wzrostu wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz poprawy jakości komunikacji w rodzinach.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

3. Zadanie pod nazwą: Aktywizacja osób starszych, w tym działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

Celem zadania jest: poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenu Powiatu Bełchatowskiego dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, uruchomienie potencjału, wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego społeczności seniorów i ich aktywizację dzięki relacjom z innymi ludźmi i zaangażowanie w procesy społeczne.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

 

4. Zadanie pod nazwą: Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Celem zadania jest: podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych, podniesienie kompetencji życiowych i społecznych dzieci
i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wzmocnienie czynników chroniących u odbiorców zadania i poprawa społecznego funkcjonowania beneficjentów.

Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż od 21 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 5.000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama