Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Sport Akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach młodzieży zorganizowanej w uczelnianych sekcjach sportowych

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 13.02.2023 23:59
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport Akademicki – współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach młodzieży zorganizowanej w uczelnianych sekcjach sportowych..

Warunki realizacji zadania:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek oraz udział w zawodach rozgrywanych w systemie akademickim w roku 2023.
2. Prowadzenie systematycznych zajęć treningowych, zgodnie ze specyfiką danego sportu dla każdej sekcji sportowej.
3. Adresatami zadania jest młodzież/studenci należący do sekcji sportowych wyższych uczelni zlokalizowanych na terenie miasta Kielce.
4. Zajęcia w ramach szkolenia sportowego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).
5. Trenerów, instruktorów obowiązuje prowadzenie „DZIENNIKA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

W ofercie należy obowiązkowo podać:
1. liczbę sekcji sportowych,
2. liczbę uczestników szkolenia sportowego,
3. miejsce w tabeli rozgrywek na dzień składania oferty,
4. uprawnienia trenerów prowadzących szkolenie.

Kwalifikowalność kosztów realizacji zadania:
Koszty, które w szczególności mogą być finansowane z dotacji:

1) Koszty merytoryczne realizacji działań:
a) wynagrodzenie trenerów, instruktorów,
b) koszty sędziowskie,
c) wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach),
d) zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu),
e) ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia,
f) transport,
g) zakwaterowanie,
h) wyżywienie,
i) obsługa medyczna,
j) opłaty (startowe) za udział we współzawodnictwie.

2) Koszty administracyjne:
a) obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
b) przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, banery, roll- up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez miasto Kielce, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama