Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Sport osób niepełnosprawnych. Organizacja zajęć, imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 23.01.2023 do 13.02.2023 23:59
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport osób niepełnosprawnych. Organizacja zajęć, imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych.

Warunki realizacji zadania:
1. W ramach zadania przewiduje się następujące działania:
1) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla grupy minimum 10 uczestników, na obiektach sportowych znajdujących się na terenie miasta Kielce,
2) organizacja imprez zawodów, turniejów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami.
2. Głównymi beneficjentami zadania są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z różnymi niepełnosprawnościami (wraz z opiekunami) zamieszkałe bądź legitymujące się przynależnością do organizacji sportowej składającej ofertę.
3. Do prowadzenia zajęć oraz imprez należy zatrudnić kadrę szkoleniową/ osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Osoby prowadzące zajęcia sportowo-rekreacyjne obowiązuje prowadzenie „DZIENNIKA ZAJĘĆ” zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko osoby prowadzącej zajęcia i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

W ofercie należy obowiązkowo podać:
1. liczbę uczestników/beneficjentów/ zadania,
2. miejsce i rodzaj prowadzonych zajęć,
3. uprawnienia trenerów prowadzących zajęcia.

Kwalifikowalność kosztów realizacji zadania:
Koszty, które w szczególności mogą być finansowane z dotacji:

1) Koszty merytoryczne realizacji działań:
a) wynajęcie bazy sportowej do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych,
b) eksploatacja własnych obiektów sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości,
c) transport,
d) wynagrodzenie dla instruktorów/trenerów,
e) wynagrodzenie obsługi sędziowskiej,
f) koszty opieki medycznej,
g) nagrody (puchary, medale, dyplomy, drobne upominki),
h) drobny poczęstunek dla uczestników,
i) zakup sprzętu/odzieży sportowej.

2) Koszty administracyjne:
a) obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
b) przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, banery, roll- up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez miasto Kielce, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama