Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Sport osób niepełnosprawnych. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich w dyscyplinach: łucznictwo, koszykówka na...

Reklama
Sport osób niepełnosprawnych. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich w dyscyplinach: łucznictwo, koszykówka na wózkach, boccia
Nabór od 23.01.2023 do 13.02.2023 23:59
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki
Łączny budżet 35,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sport osób niepełnosprawnych. Szkolenie sportowe osób niepełnosprawnych w sportach paraolimpijskich w dyscyplinach: łucznictwo, koszykówka na wózkach, boccia..

Warunki realizacji zadania:
1. zakres zadania obejmuje prowadzenie systematycznych zajęć treningowych, zgodnie ze specyfiką danego sportu oraz udział w rozgrywkach/zawodach na poziomie ogólnopolskim, organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia,
2. adresatami zadania są osoby zamieszkujące na terenie miasta Kielce bądź zrzeszone w podmiotach działających w obszarze kultury fizycznej na terenie miasta Kielce,
3. zajęcia w ramach szkolenia sportowego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),
4. trenerów, instruktorów obowiązuje prowadzenie „DZIENNIKA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.

W ofercie należy obowiązkowo podać:
1. liczbę uczestników/beneficjentów zadania,
2. miejsce i rodzaj prowadzonych zajęć,
3. uprawnienia trenerów prowadzących zajęcia.

Kwalifikowalność kosztów realizacji zadania:
Koszty, które w szczególności mogą być finansowane z dotacji:
1) Koszty merytoryczne realizacji działań:
a) wynagrodzenie trenerów, instruktorów,
b) koszty sędziowskie,
c) wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach),
d) eksploatacja własnych obiektów sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości),
e) zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (należy prowadzić ewidencję zakupionego sprzętu),
f) zakup odżywek i środków opatrunkowych,
g) ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia,
h) transport,
i) zakwaterowanie,
j) wyżywienie,
k) obsługa medyczna,
l) opłaty (startowe) za udział we współzawodnictwie.


2) Koszty administracyjne:
a) obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
b) przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, banery, roll- up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez miasto Kielce, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama