Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach nie objętych Systemem...

Reklama
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach nie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego: taniec sportowy, sport motocyklowy, trójbój siłowy, żeglarstwo /poza klasami olimpijskimi/, sporty walki
Nabór od 23.01.2023 do 13.02.2023 23:59
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki
Łączny budżet 85,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Referat Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych prowadzone w dyscyplinach nie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego: taniec sportowy, sport motocyklowy, trójbój siłowy, żeglarstwo /poza klasami olimpijskimi/, sporty walki.

1. Prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży, w tym organizacja zgrupowań sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym na poziomie ogólnopolskim w dyscyplinach sportowych poza Systemem Sportu Młodzieżowego w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
2. Prowadzenie systematycznych zajęć treningowych, zgodnie ze specyfiką danego sportu oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez okręgowe/polskie związki sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia.
3. Adresatami zadania są osoby zamieszkujące na terenie miasta Kielce bądź zrzeszone w podmiotach działających w obszarze kultury fizycznej na terenie miasta Kielce.
4. Zajęcia w ramach szkolenia sportowego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.).
5. Trenerów, instruktorów obowiązuje prowadzenie „DZIENNIKA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA” zawierającego datę, zakres godzinowy zajęć, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczeniu rezultatów zadania.
W ofercie należy podać tylko taką liczbę uczestników, która ma zostać objęta dofinansowaniem, a nie liczbę wszystkich uczestników prowadzonej działalności sportowej.

Kwalifikowalność kosztów realizacji zadania:

Koszty, które w szczególności mogą być finansowane z dotacji:

1) Koszty merytoryczne:

a) wynagrodzenie osób szkolących,
b) koszty sędziowskie,
c) wynajem sprzętu sportowego oraz obiektów i urządzeń sportowych (w tym zabezpieczenie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w wybranych dyscyplinach sportu, wymagających przeprowadzenia treningu na specjalistycznych obiektach),
d) eksploatacja własnych obiektów sportowych (np.: energia, woda, opał, gaz, wywóz nieczystości),
e) zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) oraz osprzętu/akcesoriów niezbędnego do realizacji zadania (należy prowadzić ewidencję zakupionego sprzętu),
f) ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia,
g) transport,
h) zakwaterowanie,
i) wyżywienie,
j) obsługa medyczna,
k) opłaty (startowe) za udział we współzawodnictwie.

2) Koszty administracyjne:

a) obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji;
b) przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (np. plakaty, banery, roll- up)  z  informacją o współfinansowaniu zadania przez Miasto Kielce, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama