Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 27.02.2023 do 20.03.2023 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii letnich w 2023 roku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej/uczącej się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Ogólne warunki realizacji zadania:

- oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku / do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy. Zgodnie zustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31) w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczonej do pracy osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

- oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru - aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwacji przedziałów dla grupy;

- oferent zobowiązuje się do stosowania aktualnych wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

 

Dodatkowe warunki realizacji i finansowania zadania:

- Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt. IIIoferty.

- Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku.

- Czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów).

- Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

- Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież szkolna (od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z wyjątkiem szkół policealnych); zamieszkała/ucząca się wyłącznie na terenie m.st. Warszawy, w szczególności na terenie Dzielnicy Ursus.

- Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych i obozach specjalistycznych.

- Przy planowaniu zadania należy uwzględnić opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego wypoczynku, rejestrację wypoczynku w Kuratorium Oświaty, prowadzenie różnych form wypoczynku zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, ubezpieczenia OC i NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

- Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.

- Przy ocenie doświadczenia oferenta komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje

i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2019 – 2022.

 

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

A.Koszty merytoryczne realizacji działań:

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników;

- transport;

- zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów;

- wynajem obiektów i urządzeń;

- ubezpieczenie OC oferenta;

- ubezpieczenie NNW uczestników;

- zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku.

 

B.Koszty administracyjne:

- obsługa finansowo-księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji;

- zakup lub przygotowanie materiałów promocyjnych (plakaty, banery) z uwzględnieniem obowiązku umieszczania informacji o finansowaniu/współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa;

- zabezpieczenie środków ochrony osobistej w związku z SARS-CoV- 2 dla uczestników zadania, koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

- ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;

- wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”);

- doświadczenie w organizacji podobnych zadań;

- zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;

- liczba uczestników zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Ursus);

- liczba dni wypoczynku (min. 9 noclegów, należy wskazać liczbę dób noclegowych);

- dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy;

- koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama