Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 09.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 970 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w 2023 roku Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych.

I. Cele konkursu:

Celem otwartego konkursu jest realizacja zadań publicznych Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 2624).

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanych dalej oferentem lub podmiotami Programu (o których mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi).

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych, skierowanych do dzieci, osób młodych, do 35 roku życia włącznie.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 970 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 15 000,00 zł.

Oferent może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Oferty należy złożyć do dnia 9 lutego 2023 roku.

Oferty z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na rzecz młodzieży" należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF i podpisanej przez upoważnione osoby
    w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.
O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15.30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. 9 lutego 2023.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama