Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 15.02.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyczne wyjazdy letnie.

Informacje o zadaniu

 1. Nazwa zadania konkursowego: Profilaktyczne wyjazdy letnie.

2.Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

3.Cel zadania:

4.Opis zadania:

Zadanie może być realizowane poprzez:

A. Organizację wyjazdowych form wypoczynku dla Dorosłych Dzieci Alkoholików/Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jako kontynuacja systematycznego wsparcia psychologicznego.

Cel szczegółowy:

 • wzmacnianie procesu zdrowienia oraz wsparcie psychologiczne Dorosłych Dzieci Alkoholików/Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, wychowanych w rodzinach z problemem uzależnień lub rodzinach dysfunkcyjnych. 

Adresaci:

 • pełnoletni mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, wychowywani w rodzinach z problemem uzależnień/rodzinach dysfunkcyjnych, korzystający z systematycznego wsparcia psychologicznego, pochodzący z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

Miejsce i termin realizacji zadania:

 • wyjazd ma być zrealizowany pomiędzy 1 czerwca a 30 września 2023 roku, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru – wymaganie aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwację przedziałów dla grupy; dopuszcza się transport własny do i z miejsca wyjazdu,
 • złożenie ramowego programu na poszczególne dni wyjazdu i planowane zajęcia
 • zapewnienie fachowej kadry, legitymującej się udokumentowanymi uprawnieniami do prowadzenia poszczególnych działań,
 • przedstawienie opisu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe obszary wskazane w ogłoszeniu konkursowym,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.

Pożądane formy zajęć:

 • psychoedukacja,
 • treningi i warsztaty psychologiczne m.in. z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych,
 • konsultacje indywidualne w zakresie trudności związanych z wychowywaniem się w rodzinie z problemem uzależnień.

Przykładowy zakres tematyczny zajęć:

 • komunikacja bez przemocy,
 • poczucie własnej wartości, samoakceptacja,
 • praca z poczuciem winy/wstydu/bezradności,
 • funkcjonowanie w rolach społecznych.

Dopuszcza się inne formy i tematy zajęć w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników.

 

B.  Organizacja wyjazdowych form wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży i/lub młodych dorosłych z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej prowadzonej w Placówkach Wsparcia Dziennego i innych placówkach na terenie Dzielnicy Wola

Cel szczegółowy:

 • wzmacnianie czynników chroniących u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych zagrożonych uzależnieniami, rozwijanie zainteresowań oraz poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy biorącej systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Adresaci:

 • dzieci, młodzież i młodzi dorośli z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w wieku od 6 do 26 roku życia, z Placówek Wsparcia Dziennego oraz innych placówek na terenie Dzielnicy Wola, biorący systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej, z obszarów kumulacji problemów społecznych określonych w załączniku do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

Miejsce i termin realizacji zadania:

 • wyjazd ma być zrealizowany pomiędzy 1 czerwca, a 30 września 2023 roku, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych

Warunki realizacji zadania:

 • podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny,
 •  wypoczynek musi być przygotowany i przeprowadzony zgodnie z zasadami organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określonymi przepisami:

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • oferent zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego transportu np. poprzez: w przypadku autokaru – wymaganie aktualnego przeglądu technicznego, w przypadku transportu kolejowego – rezerwację przedziałów dla grupy,
 • zapewnienie fachowej kadry, legitymującej się udokumentowanymi uprawnieniami do prowadzenia poszczególnych działań,
 • oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy. Informacja o niefigurowaniu  kadry w Rejestrze powinna znaleźć się ofercie,
 • w przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej,

Pożądane formy zajęć:

 • zajęcia survivalowe,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne,
 • zajęcia sportowe i inne rozwijające zainteresowania,
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 • wycieczki piesze,
 • dyskoteki,
 • ogniska,
 • konkursy,
 • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dopuszcza się inne formy i tematy zajęć w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników.

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • opiekę pielęgniarską/ratownika medycznego/lekarza,
 • opiekę wychowawczą,
 • opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),
 • dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,
 • transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,
 • transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,
 • ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,
 • realizację atrakcyjnego programu zajęć,
 • zakup materiałów do zajęć,
 • inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

 

5.Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 • oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do spełnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagań dostępności określonych w art. 6 ustawy (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
 • oferent powinien określić wymagania z art. 6 ustawy, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie przy proponowanym przez oferenta sposobie realizacji danego zadania,
 • informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
 • ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. Stosowanie dodatkowych rozwiązań podnoszących dostępność – wykraczających poza wymagania ustawowe – również należy opisać w ofercie w sekcji VI, wskazując rozróżnienie,
 • środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez Oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności,
 • spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega ocenie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama