Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Profilaktyczne działania na Młynowie i Mirowie w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 15.02.2023 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Profilaktyczne działania na Młynowie i Mirowie w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

4.           Opis zadania:

 

Adresaci:

Dzieci i młodzież:
A - w wieku 0-6 lat
B - w wieku 6-14 lat
oraz ich rodzice lub opiekunowie zamieszkali na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mikroobszarów wokół:
A - przedszkoli nr 37, 47, 116, 133, 134, 172 i 237
B - szkół podstawowych nr 166 i nr 221
oraz kadra tych placówek.

 

Warunki przygotowania i realizacji zadania:

 1. Działaniami mają być objęte dzieci i młodzież:
  A - w wieku 0-6 lat i/lub
  B – w wieku 6-14 lat
  oraz ich rodziny na mikroobszarze wokół:
  A - przedszkoli nr 37, 47, 116, 133, 134, 172 i 237
  B - szkół podstawowych nr 166 i nr 221.
  Dopuszczalne jest złożenie oferty na jedną część zadania (A lub B) lub obie części łącznie.
 2. Realizacja działań musi być poprzedzona diagnozą i analizą potrzeb uczestników.
 3. Preferowane będą oferty obejmujące wsparciem wszystkie przedszkola i/lub wszystkie szkoły wymienione w pkt.1.
 4. Preferowane będą oferty złożone przez partnerstwa (co najmniej 2 organizacje) wspierane przez instytucje publiczne (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przedszkola, szkoły itp.)
 5. Oferenci mają obowiązek zawrzeć w ofercie informację określającą zakres współpracy:
  a/ między Partnerami oraz
  b/ obligatoryjnie - ze szkołami i/lub przedszkolami.
  Preferowane będą oferty zawierające pisemną deklarację współpracy podpisaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
 6. W przypadku realizacji oferty wspólnej należy przedstawić spójny model zarządzania projektem.
 7. W przypadku oferty wspólnej strukturę zarządczą konsorcjum będzie stanowić koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy z poszczególnych organizacji wchodzących w skład konsorcjum. Zadaniem koordynatorów będzie dbanie o ścisłą współpracę całego konsorcjum ze szkołami/przedszkolami, OPS i innymi podmiotami.
 8. W ofercie należy przedstawić szczegółowy plan rekrutacji uczestników zadania.
 9. Realizator zadania będzie odpowiadać za rekrutację uczestników prowadzoną w porozumieniu z przedszkolami, szkołami, OPS, placówkami wsparcia dziennego i innymi podmiotami.
 10. W ofercie należy podać planowaną ogólną liczbę uczestników programu (liczonych raz) oraz liczbę uczestników poszczególnych działań/zajęć.
 11. Realizator będzie stale monitorować wskaźniki/rezultaty zadania, a w przypadku uruchomienia „Bazy monitorującej” – monitorowanie nastąpi poprzez wprowadzanie danych do tej aplikacji.
 12. Realizator zadania w pracy z dziećmi i młodzieżą będzie korzystać z oferty edukacyjnej m.st. Warszawy; będzie też korzystać z lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).
 13. Realizator min. raz na kwartał zorganizuje spotkanie dla wszystkich partnerów oraz podmiotów współpracujących, podczas którego omówi stan realizacji projektu, w tym napotkane trudności, plany itp.
 14. Realizator do prowadzenia wszystkich zajęć zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone dyplomami/certyfikatami) i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kompetencje kadry będą podlegały kontroli.
 15. Realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu.
 16. Realizator będzie odpowiadać za bezpieczeństwo uczestników programu.
 17. Wymagana dokumentacja bieżącej pracy podczas prowadzenia programu:
 • listy obecności na poszczególnych zajęciach;
 • harmonogramy poszczególnych form zajęć;
 • zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie;
 • zgody uczestników programu na przetwarzanie ich danych osobowych;
 • oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia wykonania zadania.
 1. Kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów.
 2. Realizator, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
 3. W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.

Zadanie może być realizowane poprzez prowadzenie działań:

A - dla dzieci w wieku 0-6 lat i/lub
B - dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat
oraz ich rodziców/opiekunów.

 1. Działania dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziców/opiekunów.

Adresaci:

Dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mikroobszaru wokół przedszkoli nr 37, 47, 116, 133, 134, 172 i 237 oraz kadra tych placówek.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie kompetencji społecznych, emocjonalnych i opiekuńczo-wychowawczych rodziców dzieci w wieku 0-6 lat;
 • zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat opieki i wychowania dziecka;
 • zwiększanie kompetencji społecznych i emocjonalnych dzieci w wieku 0-6 lat od wczesnego etapu poprzez zajęcia dostosowane do ich wieku i umiejętności poznawczych;
 • zwiększenie dostępu dzieci w wieku 0-6 lat do zajęć edukacyjnych, ogólnorozwojowych i specjalistycznych;
 • integracja rodzin, wspomaganie budowania więzi rodzinnych, rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego rodziców i opiekunów z dziećmi w wieku 0-6 lat;
 • wzmacnianie sprawczości i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi u nauczycieli, wychowawców i innej kadry pedagogicznej i pomocniczej w przedszkolach
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które realizują działania profilaktyczne i pomocowe na rzecz: dzieci, młodzieży i ich rodzin na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Preferowane formy działań:

 • zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i specjalistyczne dla dzieci,
 • szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów pozwalające na zdobycie umiejętności potrzebnych do pełnienia ról w rodzinie i w życiu społecznym,
 • indywidualna, rodzinna i grupowa pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat,
 • wsparcie specjalistyczne m.in. mediatora, logopedy, psychologa, terapeuty,
 • aktywizacja rodziców małych dzieci do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej i innych rodziców,
 • wydarzenia integracyjne i adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów/rodzin,
 • superwizje dla profesjonalistów i realizatorów zadania,
 • szkolenia, wykłady i warsztaty dla kadry i/lub rodziców/opiekunów - preferowane będą zajęcia prowadzone na podstawie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl).

 

B. Działania dla dzieci w wieku 6-14 lat i ich rodziców/opiekunów.

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie z terenu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem mikroobszaru wokół szkół podstawowych nr 166 i 221 oraz kadra tych placówek.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, poprzez działania, które polepszą ich wyniki w nauce i frekwencję na lekcjach.
 • Zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do zajęć edukacyjnych, ogólnorozwojowych i specjalistycznych.
 • Wzmocnienie czynników chroniących i przeciwdziałanie czynnikom ryzyka mającym wpływ na rozwój psychofizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.
 • Zwiększenie wiedzy rodziców/opiekunów w zakresie potrzeb psychospołecznych ich dzieci oraz konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
 • Wzmacnianie sprawczości i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi u nauczycieli, wychowawców i innej kadry pedagogicznej i pomocniczej, która pracuje z dziećmi i młodzieżą m.in. w placówkach oświatowych.
 • Rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które realizują działania profilaktyczne i pomocowe na rzecz: dzieci, młodzieży i ich rodzin na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 

Preferowane formy działań:

 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • specjalistyczne konsultacje indywidualne (np. psychologiczne, logopedyczne itp.),
 • reedukacja,
 • korepetycje dla dzieci i młodzieży,
 • zajęcia zwiększające umiejętności społeczne dzieci i młodzieży,
 • treningi i zajęcia grupowe i/lub warsztatowe,
 • spotkania/seminaria edukacyjno-informacyjne,
 • superwizje dla profesjonalistów i realizatorów zadania,
 • szkolenia, wykłady i warsztaty dla kadry i/lub rodziców/opiekunów - preferowane będą zajęcia prowadzone na podstawie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii (bank rekomendowanych programów znajduje się na stronie internetowej https://www.programyrekomendowane.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama