Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca na lokalne działania strażnicze w Polsce

Reklama
Nabór od 20.01.2023 do 28.02.2023 14:00
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca | partnerem konkursu jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska
W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Julią Brykczyńską pod numerem tel. 503905605 w dni robocze w godzinach 10:00-14:00.
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 0 do 40 tys. PLN
Wiemy, że kontrola społeczna ma sens i przynosi efekty! Z wielką radością zapraszamy Was do składania wniosków w czwartym już KONKURSIE NA LOKALNE DZIAŁANIA STRAŻNICZE w Polsce! To konkurs dla osób i organizacji, lokalnych WATCHDOGÓW, sprawdzających czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i działa na rzecz interesu publicznego. To dzięki strażnikom i strażniczkom, którzy zadają pytania, dociekają prawdy, działają na rzecz jawności, wiemy więcej i możemy mieć wpływ na działanie instytucji i nasze otoczenie.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca i Sieć Obywatelska Watchdog Polska zapraszają do udziału w konkursie "Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce". Celem konkursu jest wsparcie tych osób, grup nieformalnych i organizacji, które już działają strażniczo.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki dotacyjne.

Ścieżka 1. to kontynuacja rozwiązań wypracowanych w latach 2020-2022, których celem jest wzmocnienie skuteczności, trwałości i oddziaływania podmiotów, które podejmują działania strażnicze.

Do składania wniosków w pierwszej ścieżce zapraszamy: 

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
  • osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.

Ścieżka 2. wprowadzająca nowe rozwiązania, wspierana finansowo przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych.

Do składania wniosków w drugiej ścieżce zapraszamy:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia fundacje z co najmniej trzyletnim udokumentowanym doświadczeniem w realizowaniu działań na rzecz ochrony prawa do informacji;  działające zgodnie z prawem i rzetelnie rozliczające się z ewentualnymi darczyńcami; gotowe opublikować swój wniosek dotacyjny i sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej.

Co będziemy wspierać w ramach konkursu? 

W ramach konkursu (w obu ścieżkach) planujemy wesprzeć działania zaplanowane do realizacji w roku 2023, będące stałą działalnością wnioskodawców lub nawiązujące do niej, o następującym charakterze: 

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego; 
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce; 
  • działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków z działalności strażniczej wnioskodawcy; 
  • inwestycje w rozwój instytucjonalny, wzmacnianie zdolności wnioskodawcy do prowadzenia działań strażniczych*.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny. 

W ramach ścieżki 1. zachęcamy do zgłaszania propozycji z różnych dziedzin działania instytucji publicznych – przejrzystości, ekologii, kultury, edukacji, pomocy społecznej, a także dotyczących przestrzegania prawa i standardów etycznych przez biznes. 

O jakie wsparcie można się ubiegać?

Ścieżka 1.

W ramach pierwszej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 5000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji lub darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano łącznie 60 000 zł ze środków Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Ścieżka 2.

W ramach drugiej ścieżki można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 40 000 zł, które zostanie przekazane w formie dotacji. 

Na wsparcie działań strażniczych lub sieciujących w ramach tej ścieżki przewidziano 180 000 zł z Funduszu Watchdogów finansowanego ze środków Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i 60 000 zł z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca – łącznie 240 000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z całością ogłoszenia o konkursie na stronie Funduszu Obywatelskiego.

Źródło: https://www.funduszobywatelski.pl/konkurs/
Reklama