Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

PROMOCJA ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Reklama
Nabór od 27.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Centrum Wsparcia Biznesu
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 100 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Centrum Wsparcia Biznesu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PROMOCJA ZATRUDNIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

UWAGA!
Ofertę należy złożyć za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl.
Poświadczenie złożenia oferty wygenerowane z systemu witkac.pl można złożyć:

 • drogą e-mailową,
 • lub za pomocą e-PUAP
 • lub w wersji papierowej
  zgodnie z treścią zawartą w części VII w pkt 5 ogłoszenia konkursowego.

 

UWAGA OFERENCI!

ZOBACZ TERMINY REALIZACJI ZADAŃ!

Zgodnie z treścią ogłoszeń konkursowych rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić najwcześniej w dniu podpisania umowy dotacyjnej. Koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy nie będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń.

 

I. Przedmiot konkursu       

1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w roku 2023 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

2. Celem realizacji zadania w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2023 r., będzie przeciwdziałanie pogłębianiu się kryzysu ekonomicznego, a także wspomaganie procesu ożywienia gospodarczego, w tym: wspieranie promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności, jak również tworzenie warunków utrzymania inicjatyw gospodarczych dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Niniejsze założenia zgodne są z zapisami Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r., a zadanie może być realizowane w szczególności poprzez:

 • upowszechnianie i podnoszenie stanu wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw miasta i okolic na temat działań antykryzysowych (biernych i aktywnych), w tym zwłaszcza zasad ubiegania się/wnioskowania o fundusze krajowe i europejskie, a także pozaeuropejskie;
 • promowanie właściwych postaw gospodarczych wśród lokalnych firm związanych z solidarnym zapobieganiem kryzysowi i społeczną odpowiedzialnością biznesu;
 • realizacja inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego i powstawaniu nowych miejsc pracy;
 • wspieranie lokalnych aktywności gospodarczych w zakresie racjonalnego wykorzystania zmian na rynku pracy;
 • podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców Torunia w zakresie ciągłej edukacji na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i komunikacji zdalnej.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadania        
 

1.   Zadanie polega na realizacji przedsięwzięć z zakresu:

 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

2.   Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

 • sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i utrzymaniu dotychczasowych;
 • promujących przedsiębiorczość, w tym zakładanie działalności gospodarczej  i samozatrudnienie;
 • mających na celu wsparcie osób bezrobotnych, zwłaszcza zagrożonych bezrobociem w wyniku kryzysu;
 • promujących i zwiększających potencjał inwestycyjny gminy;
 • wspierających procesy edukacyjne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i współpracy gospodarczej.

 

3.    Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

4.    W przypadku wyboru oferty, realizacja zadań nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023
 

 1. Na realizację zadania w roku 2023 przeznacza się łączną kwotę w wysokości: 100.000,00 zł brutto.
 2. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
 • zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem;
 • złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia;
 • Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych GMT we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama