Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

BDO/JG/2023/057_Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych...

Reklama
BDO/JG/2023/057_Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego
Nabór od 26.01.2023 do 17.02.2023 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 75 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/JG/2023/057_Przygotowanie i realizacja wydarzeń XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XXI edycji spotkania szczecińskich organizacji pozarządowych w formie Pikniku Pasji, skierowanych do mieszkańców Szczecina oraz lokalnego sektora pozarządowego..

Zadanie polega na organizacji wydarzeń na rzecz szczecińskiego sektora pozarządowego. Realizacja niniejszego zadania publicznego jest szczególnie ważna i potrzebna w kontekście podtrzymania relacji społecznych i aktywności obywatelskiej, przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu ekonomicznego, humanitarnego oraz pandemii. Działanie jest szczególnie istotne zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i całej społeczności mieszkańców naszego miasta.

Rolą organizacji wydarzeń jest wsparcie przedstawicieli trzeciego sektora i mieszkańców w realizacji oddolnych działań lokalnych, zwiększenie wiedzy mieszkańców Szczecina nt. działających w mieście organizacji pozarządowych
i o możliwościach działania na rzecz lokalnych społeczności, tym samym kształtowania postaw obywatelskich szczecinian.

Zadanie będzie polegało na organizacji:

 1. XVI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Miasto Szczecin i/lub wirtualna przestrzeń on-line.

Preferowany termin realizacji zadania: maj-czerwiec 2023 r. Działania mogą wykraczać poza wskazane ramy czasowe.

Do obowiązków realizatora należeć będzie:

 1. Przygotowanie i realizacja działań mających na celu popularyzację sektora pozarządowego, zachęcenie do aktywności społecznej i obywatelskiej, jak również przybliżenie mieszkańcom oferty szczecińskich organizacji pozarządowych oraz narzędzi stosowanych w Gminie Miasto Szczecin do realizacji pomysłów mieszkańców (w tym np. inicjatywa lokalna);
 2. Realizacja działań o charakterze edukacyjno-animacyjnym, inspirująco-motywującym, dedykowanych zarówno organizacjom pozarządowym jak i mieszkańcom Szczecina;
 3. Działania na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, seniorów, uchodźców z terenów Ukrainy, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób w wieku do 30 lat celem zwiększenia ich aktywności obywatelskiej;
 4. Realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi wymogami, reżimem sanitarnym
  i przepisami prawa (np. wykup licencji na publiczne odtwarzanie utworów);
 5. Promocja zadania na każdym etapie jego realizacji za pomocą dostępnych przez miasto/oferenta narzędzi informacyjnych (np. stworzenie interaktywnej mapy wydarzeń, stworzenie możliwości realizacji planowanych działań
  w przestrzeni wirtualnej).


2. XXI edycji Pikniku Pasji szczecińskich organizacji pozarządowych

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Miasto Szczecin
Preferowany termin realizacji zadania: maj-czerwiec 2023 r. i/lub wirtualna przestrzeń on-line. Działania mogą wykraczać poza wskazane ramy czasowe.

 

Do obowiązków realizatora należeć będzie:

 1. Opracowanie niezbędnej dokumentacji realizowanego zadania (np. wniosek zgłoszeniowy), jak również uwzględnienie i dostosowanie narzędzi umożliwiających zainteresowanym udział w zadaniu (np. formularz on-line) przy jednoczesnym wsparciu organizacji zagrożonych wykluczeniem;
 2.  Pozyskanie uczestników wydarzenia (organizacji pozarządowych), a w szczególności: przygotowanie i wysyłka zaproszeń do szczecińskich NGO`sów, zachęcających do udziału w tegorocznym Tygodniu Inicjatyw Pozarządowych oraz spotkaniu sektora pozarządowego;
 3.  Zbieranie zgłoszeń i bieżący kontakt z zainteresowanymi podmiotami;
 4. Przygotowanie i koordynowanie działań skierowanych do mieszkańców Szczecina, mających na celu przedstawienie możliwości realizacji swoich pasji i zainteresowań przy udziale szczecińskich organizacji pozarządowych, a także zachęcających do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i obywatelskich;
 5. Prowadzenie strony internetowej www.platany.org oraz bieżąca aktualizacja informacji;
 6. Realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi wymogami, reżimem sanitarnym i przepisami prawa (np. wykup licencji na publiczne odtwarzanie utworów);
 7. Zapewnienie alternatywnego wariantu przeprowadzenia działańw ramach zadania w przestrzeni wirtualnej.

Dopuszcza się realizację zadania w przestrzeni miasta jak i w alternatywnej formie on-line. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć związanych z realizacją przedmiotowego zadania, powinna być dostosowana do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, jak również uwzględniać wszelkie obostrzenia związane z COVID-19. W przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w zaplanowanej formie, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian zakresu planowanych działań i przedsięwzięć w umowie. Planowana do realizacji oferta winna uwzględniać gotowość do reagowania za zmienne potrzeby i/lub warunki otoczenia.

Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama