Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wsparcie dla uchodźców ukraińskich nie uczestniczących w systemie szkolnym w Polsce

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 28.02.2023 23:59
Fundacja CARE International w Polsce (CARE)
Łączny budżet 1 mln USD
Od 5% do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 250 tys. USD
Młodzież, Mniejszości narodowe, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Fundacja CARE International w Polsce (CARE) zaprasza zainteresowane organizacje lub konsorcja do składania wniosków o partnerstwo w programach dla ukraińskich uchodźców w wieku 14-18 lat. Celem projektu jest zapisanie lub ponowne zapisanie do szkoły młodzieży nie uczestniczącej w systemie szkolnym i/lub integracja w systemie edukacji w Polsce lub w Ukrainie. Proponowany projekt powinien mieć na celu zwiększenie odporności uchodźców ukraińskich nie uczestniczących w systemie szkolnictwa poprzez integracyjną edukację nieformalną lub usługi w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.

Zaproszenie do składania wniosków

Fundacja CARE International w Polsce (CARE) zaprasza zainteresowane organizacje lub konsorcja do składania wniosków o partnerstwo w programach dla ukraińskich uchodźców w wieku 14-18 lat. Celem projektu jest zapisanie lub ponowne zapisanie do szkoły młodzieży nie uczestniczącej w systemie szkolnym i/lub integracja w systemie edukacji w Polsce lub w Ukrainie.

Proponowany projekt powinien mieć na celu zwiększenie odporności uchodźców ukraińskich nie uczestniczących w systemie szkolnictwa poprzez integracyjną edukację nieformalną lub usługi w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.

Przykłady możliwych działań obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Zajęcia językowe (polski, ukraiński, angielski)
 • Zajęcia nadrabiające zaległości (polski lub ukraiński program nauczania)
 • Zorganizowane zajęcia rekreacyjne (sportowe, artystyczne, itp.)
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Sesje grupowe (zorganizowane wsparcie psychospołeczne)
 • Zorganizowane zajęcia integracyjne

Rodzaje kosztów kwalifikowalnych:

 • Pensje i wynagrodzenia
 • Koszty lokalowe (czynsz, media)
 • Podstawowe poczęstunki
 • Pomoce dydaktyczne i materiały piśmiennicze
 • Podstawowy sprzęt sportowy i artystyczny
 • Koszty zewnętrznych zajęć rekreacyjnych (np. bilety wstępu, transport publiczny)
 • Budowanie potencjału instytucjonalnego (rozwój polityki, szkolenie personelu, warsztaty, itp.)
 • Koszty pośrednie - do 5%.

Działania, które nie będą finansowane:

 • Noclegi; obozy letnie, zimowe
 • Stypendia indywidualne
 • Programy dożywiania szkół
 • Czesne

Całkowita pula środków dostępnych dla wnioskodawców wynosi 1 000 000 USD, a wartość indywidualnych wniosków powinna mieścić się w przedziale od 50 000 USD do 250 000 USD. Współfinansowanie nie jest wymagane.

Czas trwania projektów nie powinien przekraczać jednego roku.

Jedna organizacja może wysłać jeden wniosek. Organizacje mogą być członkami więcej niż jednego konsorcjum, ale mogą być głównym wnioskodawcą tylko w jednym wniosku.

Zainteresowani wnioskodawcy mogą przesyłać swoje pytania na adres pl.info@care.org do 27 stycznia 2023 roku. Sesja pytań i odpowiedzi odbędzie się 1 lutego 2023 r. o godzinie 14:00, na spotkaniu wirtualnym w aplikacji Teams pod linkiem: https://bit.ly/3XqBSIp.

Dofinansowane projekty będą realizowane od kwietnia 2023 roku.

Informacje ogólne

Chociaż dokładne liczby nie są znane, szacuje się, że od 150 000 do 200 000 dzieci i młodzieży z Ukrainy będących uchodźcami może znajdować się poza systemem edukacji w Polsce. Tylko 24% nastolatków w wieku 15-18 lat uczestniczy w polskim systemie edukacji[1]. Nie wiadomo, ilu z nich korzysta z ukraińskiego systemu edukacji online, ale biorąc pod uwagę liczne bariery, w tym niedawne i narastające zakłócenia w infrastrukturze energetycznej w Ukrainie, można założyć, że wielu z nich znajduje się całkowicie poza jakimkolwiek formalnym systemem edukacji.

Dorastające dziewczęta i chłopcy pozostający poza systemem edukacji tracą nie tylko na nauce. Ich izolacja i wykluczenie społeczne warunkują ograniczony dostęp do usług dla osób zagrożonych, a także trudności dla usługodawców w zaspokajaniu potrzeb tej trudno dostępnej grupy. Przebywając poza szkołą, nastolatki są bardziej podatne na zagrożenia, mają mniejszy dostęp do sieci wsparcia i mogą potencjalnie uciekać się do negatywnych sposobów radzenia sobie. 

Harmonogram

Ogłoszone zaproszenie do składania wniosków - 19 stycznia, 2023

Termin składania pytań - 27 stycznia, 2023

Sesja informacyjna – odpowiedzi na złożone pytania - 1 lutego, 2023

Termin składania wniosków - 28 lutego , 2023

Wnioskodawcy poinformowani o wynikach konkursu - 31 marca, 2023

Kryteria kwalifikowalności

Wnioskodawcy muszą:

 • Być organizacjami zarejestrowanymi w Polsce
 • Posiadać wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu formalnych lub nieformalnych działań edukacyjnych dla młodzieży
 • Posiadać doświadczenie w realizacji projektów o podobnej wielkości i zakresie

Kryteria wyboru

Wnioski zostaną ocenione przez komisję konkursową w oparciu o następujące kryteria:

Adekwatność proponowanego projektu do ogólnego kontekstu i potrzeb grupy docelowej - 15 punktów

Metodologia realizacji działań i ich dostosowanie do zidentyfikowanych potrzeb grupy docelowej - 15 punktów

Ogólna kwota i efektywność kosztowa budżetu - 30 punktów

Matryca logiczna projektu (wskaźniki, cele i sposoby weryfikacji) - 10 punktów

Harmonogram realizacji - 10 punktów

Potencjał i wiedza fachowa wnioskodawcy - 10 punktów

Uwzględnienie w działaniach kwestii przekrojowych (płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne) - 10 punktów

Wymagania wobec grantobiorców

Wybrani wnioskodawcy będą zobowiązani do przestrzegania procesów i procedur CARE, w szczególności:

 • Wypełnienia formularza oceny należytej staranności (due diligence assessment) przed podpisaniem umowy.
 • Opracować lub dostosować Mechanizmy Wiadomości Zwrotnej do standardów CARE.
 • Opracowanie lub dostosowanie polityki ochrony beneficjentów do standardów CARE, w tym polityki, zarządzania ludźmi, szkoleń oraz mechanizmu reagowania na incydenty.

Proces składania wniosków i podejmowania decyzji

Wnioski muszą być złożone w języku angielskim w dostarczonych szablonach narracyjnych i budżetowych (dostępne tu: https://bit.ly/3Wm3wVt). Dokumenty należy przesłać na adres pl.info@care.org do 28 lutego 2023 roku.

CARE nie pokrywa żadnych kosztów związanych z opracowaniem wniosku. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o ogólnej punktacji i decyzji o finansowaniu drogą mailową. CARE zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wstrzymania finansowania przed podpisaniem umów partnerskich lub do negocjowania szczegółów propozycji z wybranym wnioskodawcą(ami) przed podjęciem ostatecznej decyzji o finansowaniu. Finansowanie będzie uzależnione od pomyślnego zakończenia procesu należytej staranności.

Wszelkie prośby o wyjaśnienie lub pytania należy kierować na adres pl.info@care.org do 27 stycznia 2023 roku.

[1] Co w tym roku szkolnym zmieniło się w sytuacji uczniów uchodźczych i szkół? Paulina Chrostowska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, October 2022. Available at: https://ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/CEO_uczniowie_uchodzczy_pazdziernik_2022-fin-1.pdf

Pliki do pobrania

Reklama