Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży przez organizacje pozarządowe
Nabór od 20.01.2023 do 24.02.2023 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży przez organizacje pozarządowe.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. - w pkt. 15.: działalność na rzecz dziecii młodzieży (…) oraz w pkt. 22.: upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Zadania zlecone do realizacji w otwartym konkursie ofert w ramach PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, mają wpisać się w jedno z poniższych rodzajów zadań:

       1. Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieży. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 15 000 zł) 

       2. Działamy w naszej społeczności lokalnej. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 6 000 zł)

Warunki realizacji zadań:

 1. Pomysłodawcą i głównym autorem oraz realizatorem zadań ma być młodzież.
 2. Zadania powinny być realizowane w partnerstwie z grupą młodzieży (przy czym mozliwe jest partnerstwo z samorządami uczniowskimi, radami młodzieży, Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego) inną/innymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym lub instytucjami, czy przedsiębiorcami (przynajmniej 2 partnerów, przy czym przy zadaniu 1 partnerstwo powinno mieć charakter formalny - pisemny - zawarte powinno być porozumienie lub umowa lub list intencyjny - dołączone do składanej oferty, a obowiazkowym partnerem jest grupa młodzieży). Szczegółowe zadania partnerów powinny być opisane w ofercie.
 3. Rekomenduje się utworzenie, funkcjonowanie oraz rozwój LOKALNEGO PARTNERSTWA/ LOKALNEJ KOALICJI na rzecz młodzieży, jako ważny rezultat zadania, dodatkowo punktowany przez komisję konkursową.
 4. Młodzież podczas realizacji zadań, w tym własnych inicjatyw, powinna współpracować z różnymi osobami będącymi przedstawicielami różnych, głównie lokalnych podmiotów (np. instytucji, przedsiębiorstw) oraz różnymi grupami wiekowymi, być partnerem działań, a nie tylko odbiorcą wsparcia, czy „grupą docelową” projektu.
 5. Rezultatem zadania z obszaru Zadania 1-go powinny być zrealizowane min. 3 inicjatywy młodzieży (ich pomysłu i autorstwa), w przypadku Zadania 2-go: min. 1 inicjatywa młodzieży.
 6. Rezultatem Zadania 1-go powinien być lokalny mechanizm wsparcia inicjatyw młodzieży. W ofercie lub sprawozdaniu należy opisać zasady jego funkcjonowania.
 7. Przykłady projektów w ramach Zadania 1-go: młodzieżowy budżet obywatelski; fundusz wsparcia inicjatyw młodzieży; rozwój kompetencji społecznych poprzez wolontariat; klub młodzieżowy jako miejsce spotkań, realizacji pasji, zainteresowań i projektów społecznych młodzieży.
 8. W ramach realizowanych zadań rekomenduje się realizację inicjatyw młodzieży nawiązujących do problemów młodzieży związanych z sytuacją pandemii, zdrowia psychicznego młodzieży oraz kwestii przeciwdziałania dyskryminacji, co było przedmiotem spotkań warsztatowych Forum Młodzieży Warmii i Mazur w roku 2021 i 2022.

Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt 3 lub w częsci VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest finansowane lub współfinansowane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  w zakresie określonym w umowie.
 2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa
  w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
 3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama