Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 18.01.2023 do 17.02.2023 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej.

Zadania obejmują działania, których celem jest w szczególności:

a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
b) poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie;
c) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej;
d) rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Poszczególne działania w ramach ww. celów zostały szczegółowo wskazane w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej.

Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie do dnia 17 lutego 2023 roku:

1)  w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl,

2)  w wersji papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO, podpisanej czytelnie przez osobę/y upoważnioną/-e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub korespondencyjnie na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.

O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Dopuszcza się złożenie oferty na elektroniczną skrzynkę podawczą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze po uprzednim wygenerowaniu z wersji elektronicznej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl.

Reklama