Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie rozwoju sektora pozarządowego...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Nabór od 20.01.2023 do 13.02.2023 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie rozwoju sektora pozarządowego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez:

  1. pobudzenie organizacji pozarządowych do współpracy z biznesem poprzez wsparcie zadań mających wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu, w tym w szczególności z szeroko rozumianego zakresu rozwoju sektora pozarządowego, rozwoju wolontariatu i rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, na realizację których organizacja pozarządowa pozyskała środki od darczyńców – podmiotów gospodarczych.
  2. wsparcie realizacji zadań samorządu województwa  w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

W ofercie, w części VI. (Inne informacje), należy podać nazwę zewnętrznego funduszu/konkursu/programu, w ramach którego organizacja pozarządowa uzyskała dofinansowanie zadania wraz z linkiem do zasad tego funduszu/konkursu/programu. W przypadku realizacji zadania dofinansowanego ze środków pozyskanych od darczyńców organizacja pozarządowa opisuje wysokość finansowania zadania z tych funduszy oraz wskazuje źródło wsparcia.

Organizacja pozarządowa może złożyć w otwartym konkursie ofert maksymalnie 2 oferty. W przypadku większej liczby złożonych ofert pod uwagę będą brane oferty wg. kolejności ich złożenia poprzez platformę witkac.pl

Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt. 3 lub w części VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. 

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

  1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.
  2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
  3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
  4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
  5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama