Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Opolskie życzliwe i różnorodne

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 18.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Mężczyźni, Kobiety
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2023 roku pn. „Opolskie życzliwe i różnorodne”.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU
1. Rodzaj zadania (sfera pożytku publicznego):
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

2. Numer i nazwa zadania priorytetowego, zgodnie z obowiązującym Programem współpracy:
14.1 Zwiększenie świadomości mieszkańców regionu, w zakresie tolerancji, równości oraz różnorodności społecznej.

3. Działania:
1) Organizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie wiedzy i kompetencji osób i środowisk działających na rzecz dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu społecznym
2) Inicjatywy o charakterze świadomościowym, mające na celu działania na rzecz przestrzegania praw człowieka oraz eliminowania uprzedzeń i postaw stereotypowych
3) Działania na rzecz zwiększenia wrażliwości społecznej mieszkańców regionu, na potrzeby wszystkich grup społecznych
4) Promowanie postaw szacunku i akceptacji wobec drugiego człowieka.

4. Cele oraz oczekiwania stawiane składanym ofertom:
1) Działania określone w ofercie powinny być ukierunkowane na co najmniej jeden z celów:
− działania na rzecz przestrzegania praw człowieka,
− działania na rzecz równego traktowania ze względu na przesłanki dyskryminacyjne,
− działania na rzecz eliminowania uprzedzeń i postaw stereotypowych
− działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

2) Zadanie powinno obejmować swoim zakresem współpracę różnych grup społecznych.
3) Zadanie powinno wpłynąć na zwiększenie świadomości mieszkańców regionu w zakresie tolerancji, równości i różnorodności społecznej.
4) Zadanie powinno wpłynąć na rozwój aktywności obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa opolskiego w zakresie rozwoju tolerancji, równości i różnorodności społecznej.

5. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:
1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji i/lub
2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

6. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oferty jest posiadanie konta w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 18.02.2023 r., do godz. 15:30.

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

Reklama