Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 08.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 635 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 30 tys. do 50 tys. PLN
Seniorzy
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora” w 2023 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań podejmowanych na rzecz dolnośląskich seniorów.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego – w tym głównie seniorzy oraz osoby z otoczenia seniorów.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

1) prowadzeniu działań zapewniających wsparcie psychologiczne i środowiskowe seniorów, w tym wsparcie seniorów w sytuacjach kryzysowych, jako formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
2) wzmacnianiu różnych form aktywności i kompetencji seniorów, w tym również działań mających na celu przeciwdziałanie defaworyzacji oraz działań międzypokoleniowych,
3) działaniach edukacyjnych mających na celu wykształcenie zachowań i postaw prozdrowotnych seniorów, promocję aktywnego i zdrowego stylu życia,
4) zdobyciu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych, zwiększaniu wiedzy w zakresie bezpiecznego poruszania się i komunikacji w sieci, w tym korzystaniu z usług e-administracji.

Zadania realizowane ramach konkursu przeprowadzane będą w formie stacjonarnej (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się formę on-line lub hybrydową).

Oferta powinna zostać dostarczona w jeden z poniższych sposobów:

I sposób – oferta tylko w formie papierowej
1) wypełnienie oferty w języku polskim, na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
2) złożenie oferty w jednym egzemplarzu, w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów, podpisanie zgodnie z punktem X.2.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

II sposób – przez generator wraz z wersją papierową
1) utworzenie oferty w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl (oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty);

2) wygenerowanie oferty w wersji elektronicznej do pliku PDF, wydrukowanie i podpisanie zgodnie z punktem X.2.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

III sposób – przez generator wraz z wersją przesłaną ePUAP-em
1) utworzenie oferty w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl (oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty);
2) wygenerowanie oferty w wersji elektronicznej do pliku PDF wraz z wymaganymi załącznikami, podpisanie zgodnie z punktem X.3 i przesłanie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

IV sposób – oferta w wersji elektronicznej przesłana ePUAP-em
1) wypełnienie oferty na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
2) zapisanie wypełnionej oferty do pliku PDF, podpisanie zgodnie z punktem X.3 i przesłanie wraz z wymaganymi załącznikami za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP.
Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Oferty należy składać od 19.01.2023 r. do 8.02.2023 r.

Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r.”

W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Oferta na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląska Akademia Kompetencji Seniora w 2023 r.” oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji papierowej (sposób I i II) decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (a nie data stempla pocztowego).

5. O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji elektronicznej (sposób III i IV) decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama