Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO

Reklama
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO .

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE DOBRA WSPÓLNEGO (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 4 000,00 .

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 9 000,00 zł, w tym dotacja w wysokości 4 000,00 zł.

3. Organizacja zapewni udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego. Organizacja zapewni wkład własny niefinansowy w działaniach, które nie wymagają wkładu finansowego.  

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cele:

  1. Aktywizowanie lokalnej społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego.

5. Adresaci: Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane poprzez:

- wsparcie organizacji w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów o charakterze dobra wspólnego.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

- wsparcie co najmniej 1 grupy inicjatywnej/ organizacji w realizacji jednego projektu.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240.). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

9. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.

- zakończenie: nie później niż 15 listopada 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama