Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wystartuj z naszym pakietem Do wyboru masz PDF lub druk. Dodaj do ekwipunku >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3...

Reklama
DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Nabór od 24.01.2023 do 17.02.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Iławie
Łączny budżet 11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 11 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Iławskiego, Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (należy wpisać w części III pkt 1 oferty)

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania.

2. Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 11 000,00 zł.

Koszty zadań tego samego rodzaju w roku 2022: 24 285,00 zł, w tym dotacja w wysokości 13 000,00 zł.

3. Organizacja może zapewnić udział wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji, w tym udział wkładu finansowego i wkładu niefinansowego.

Wysokość deklarowanego wkładu własnego będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

4. Cele:

  1. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego poprzez przekazanie umiejętności i wiedzy z zakresu działalności trzeciego sektora.
  2. Zapewnienie możliwości podniesienia potencjału organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom.
  3. Mobilizowanie organizacji pozarządowych do większego udziału w życiu publicznym lokalnych społeczności.

5. Adresaci: Organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego.

6. Działania powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- wspomaganie informacyjne, doradcze i szkoleniowe organizacji poprzez organizowanie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, warsztatów itp.

- animowanie współpracy organizacji z samorządami lokalnymi poprzez organizowanie szkoleń, spotkań konsultacyjnych, warsztatów w poszczególnych gminach powiatu iławskiego z udziałem pracowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych współpracujących
z organizacjami pozarządowymi,

- promowanie dobrych praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej, działalności organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu.

7. Minimalny zakres zakładanych rezultatów (należy wpisać w części III pkt 6 oferty):

a) Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych poprzez badanie ankietowe skierowane do min. 40 organizacji z terenu całego powiatu (uwzględnić należy wszystkie gminy).

b) Zorganizowanie co najmniej 3 szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz pracowników powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych (tematyka szkoleń powinna obejmować zagadnienia ustalone w wyniku badania ankietowego).

c) Bieżące udzielenie porad przedstawicielom organizacji pozarządowych, w formie określonej przez oferenta w ofercie.

d) Przeprowadzenie konkursu i wyłonienie najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego.

UWAGA!!! Brak uzupełnienia tabeli skutkuje nierozpatrzeniem oferty!!!

Wskazany powyżej zakres rezultatów jest minimalny co oznacza, że można go rozszerzyć.

Skala zakładanych rezultatów będzie miała wpływ na pozycję oferty w opinii Komisji Konkursowej.

8. Minimalne wymagania dotyczące realizacji zadania:

1) Szkolenia prowadzić mają wykładowcy posiadający udokumentowane wiedzę i doświadczenie wykładowcze w zakresie dot. prowadzonego szkolenia (certyfikaty, świadectwa, dyplomy, referencje).

2) Informacja o organizowanym szkoleniu musi być rozpowszechniona wśród organizacji i gminnych/powiatowych jednostek z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

3) Porad udzielać powinna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz mająca możliwość uzyskania merytorycznych informacji od osób prowadzących szkolenia.

4) Nie więcej niż 50% dotacji może zostać przeznaczone na realizację porad i obsługi administracyjno – finansowej zadania.

9. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240.). W umowie z organizacją zostaną zawarte postanowienia dot. tej ustawy.

10. Terminy graniczne realizacji zadania:

- rozpoczęcie: nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 r.

- zakończenie: nie później niż 31 października 2023 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama