Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do osób bezdomnych

Reklama
Nabór od 18.01.2023 do 08.02.2023 15:30
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do osób bezdomnych.

WARUNKI KONKURSU OFERT
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku na realizację zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w formie wsparcia wykonania zadań

Warunki konkursu opracowano na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

§ 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych

1. Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do osób bezdomnych.
Celem zadania jest prowadzenie działań aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej osób w kryzysie bezdomności, uzyskanie przez nich samodzielności życiowej oraz wyjście z bezdomności.
            
1) W ramach realizacji zadania oczekiwane są działania mające na celu:
• świadczenie pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego,
• wzmacnianie aktywności społecznej osób bezdomnych (np. trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności rozwiązywania problemów),
• uzyskanie samodzielności życiowej osób bezdomnych (np. trening gospodarowania własnym budżetem, trening prowadzenia gospodarstwa domowego),
• aktywizację zawodową osób bezdomnych (np. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy),
• eliminowanie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie osób bezdomnych w społeczeństwie (np. wsparcie psychologa, wsparcie terapeuty uzależnień),
• świadczenie kompleksowego wsparcia w mieszkaniach treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej, przygotowujących pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagających w codziennym funkcjonowaniu, w tym poprzez objęcie wsparciem osoby opuszczające placówki udzielające tymczasowego schronienia lub realizację usług opartych na modelu "najpierw mieszkanie".

2) Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:
• liczba osób, z którymi zawarto różne formy kontraktu socjalnego,
• liczba godzin pracy socjalnej,
• liczba osób biorących udział w treningach aktywności społecznej,
• liczba godzin treningu aktywności społecznej,
• liczba osób biorących udział w treningach samodzielności życiowej,
• liczba godzin treningu samodzielności życiowej,
• liczba osób korzystających z poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy/treningu pracy,
• liczba godzin poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy/treningu pracy,
• liczba osób korzystających z konsultacji psychologicznych,
• liczba godzin konsultacji psychologa,
• liczba osób korzystających z konsultacji terapeuty uzależnień,
• liczba godzin konsultacji terapeuty uzależnień,
• liczba osób objętych wsparciem w mieszkaniach treningowych lub innych formach pomocy pozainstytucjonalnej,
• liczba osób, które usamodzielniły się,
• inne wskazane przez oferenta, np. liczba osób, które podjęły leczenie specjalistyczne; liczba osób, które złożyły wniosek o mieszkanie socjalne; liczba osób, które podjęły naukę/kształcenie; liczba osób, które podjęły zatrudnienie; liczba osób, które założyły własne gospodarstwo domowe.

3) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia zasad naboru i uczestnictwa osób korzystających z zaproponowanych działań.

4) Wsparciem w ramach zadania mogą zostać objęte wyłącznie osoby bezdomne, które przebywają na terenie Miasta Białegostoku minimum 1 rok od momentu rozpoczęcia udziału w zadaniu publicznym.

5) Dopuszcza się możliwość pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

6) Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie powinna posiadać w statucie zapis o działalności z zakresu pomocy społecznej - działania na rzecz osób bezdomnych.
    
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w roku 2023 wynosi 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Ostateczna kwota dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań zostanie ustalona po złożeniu ofert i dokonaniu oceny komisji konkursowej oraz zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Planowane kwoty dotacji przeznaczone na wsparcie realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku:
- zaistnienia konieczności zmiany budżetu miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu,
- stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub wówczas, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji.

§ 2
Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.

2. O  przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.

3. Dwa lub więcej podmiotów, o których mowa w ust. 2, mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty;
2) sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej.

4. Umowę zawartą pomiędzy ww. podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.

5. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Oferent ubiegający się o dotację powinien:
1) realizować zadanie na terenie Miasta Białegostoku,
2) posiadać zasoby w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy na czas realizacji zadania, poparte odpowiednimi dokumentami (akt własności, umowy najmu, dzierżawy itp.),
3) posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

7. Dotacja Prezydenta Miasta Białegostoku nie może być wyższa niż 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania wskazanego w § 1.

8. Minimalny wkład własny finansowy oferenta wynosi co najmniej 10% całkowitych kosztów projektu. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne do objęcia dotacją oferent ponosi w całości.

9. W zestawieniu przewidywanych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferenta (umowy, faktury, rachunki).

10. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy umieścić wszystkie koszty realizacji zadania publicznego w podziale na:
1) koszty realizacji działań rozumiane jako koszty bezpośrednio związane z celem zadania, np. utrzymanie lokalu, w którym realizowane jest zadanie publiczne (czynsz, energia elektryczna i cieplna, woda, gaz), wynagrodzenie personelu zaangażowanego w realizację działań merytorycznych,
2) koszty administracyjne rozumiane jako koszty obsługi zadania publicznego, np. obsługa księgowa, materiały biurowe.

11. Koszty obsługi zadania publicznego nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości dotacji.

12. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne tyko wtedy, gdy:
1) są uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w pozycji w ramach której są rozliczane,
2) powstaną i zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, w okresie obowiązywania umowy,
3) są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
4) są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
5) są wykazane w kosztorysie proporcjonalnie do terminu realizacji zadania wskazanego w umowie,
6) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
7) odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla przedsięwzięcia objętego finansowaniem (np. kosztem kwalifikowalnym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą zadania),
8) koszty osobowe i bezosobowe mogą być ponoszone w następującym zakresie:
a) wynagrodzenia za realizację zadań wraz z przewidzianymi prawem narzutami płatne zgodnie z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku. W kosztorysie do oferty należy określić wymiar etatu oraz wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne lub stawka za godzinę pracy),
b) zaangażowanie lub oddelegowanie pracowników do realizacji zadania publicznego musi być odpowiednio udokumentowane (np. w formie aneksu do umowy o pracę lub w zapisach w zakresie obowiązków),
c) koszty bezosobowe - wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji projektu na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło. W kosztorysie należy określić liczbę godzin pracy w miesiącu oraz stawkę za godzinę pracy. Zleceniobiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji godzin pracy.
9) są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej  dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

13. Dotacja na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nie może być wykorzystana na:
1) zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji oraz wydatki poniesione przed dniem zawarcia umowy,
2) koszty niezwiązane z realizowanym zadaniem publicznym,
3) koszty nieuwzględnione w złożonej ofercie realizacji zadania lub aktualizacji kosztorysu,
4) przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu Miasta Białegostoku,
5) następujące składniki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych do realizacji zadania: nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pracownicze, świadczenia realizowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, składka na grupowe pracownicze ubezpieczenie na życie,
6) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
7) nabycie lub dzierżawę gruntów,
8) pokrycie kosztów utrzymania biura oferenta starającego się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenie z pochodnymi pracowników biura zajmujących się administracją podmiotu), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadania w ramach projektu,
9) zadania inwestycyjne oraz prace remontowe i budowlane,
10) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
11) koszty wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych),
12) kary i odsetki,
13) opłaty poniesione po zakończeniu realizacji zadania,
14) cła i opłaty skarbowe.

14. Koszty realizacji zadania, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne do objęcia dotacją mogą być wniesione w formie wkładu własnego tylko w przypadku, gdy służą osiągnięciu celu zadania publicznego.

15. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może:
1) negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania oraz zmniejszyć deklarowany wkład własny zawarty w ofercie z tym, że zobowiązany jest do utrzymania proporcji między wkładem własnym a dotacją. Jedynym powodem zmiany tej proporcji może być zwiększenie wkładu własnego,
2) zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. Oświadczenie powinno być skierowane do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku i musi zawierać nazwę zadania, pieczęć oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

16. Oferent, który otrzymał dotację zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu działań, aktualizacji rezultatów, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w przypadku o którym mowa w ust. 15 pkt 1. Aktualizacje powinny być złożone w wersji elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl oraz w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania wyników konkursu.

17. Prezydent Miasta Białegostoku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
1) okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) oferent, w przypadku otrzymania dotacji w mniejszej kwocie niż wnioskowana, nie przedstawi aktualizacji harmonogramu działań, aktualizacji rezultatów, aktualizacji charakterystyki oferenta oraz aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w czasie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie umowy lub nie podpisze przygotowanej umowy w czasie umożliwiającym terminowe przekazanie dotacji na konto oferenta, umożliwiające jej wydatkowanie w terminie określonym w umowie;   
3) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności, podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 3
Terminy i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących ze środków własnych finansowych oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego ustala się od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

4. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością gwarantującą jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 10%. Zmiany powyżej 10% wymagają zawarcia aneksu do umowy i powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie aneksu (aktualizacje do oferty muszą być złożone nie później niż na 30 dni przed dniem zakończenia terminu realizacji zadania publicznego). Zmiany mogą być realizowane od dnia zawarcia aneksu do umowy pod rygorem uznania dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Realizacja zadania publicznego musi odbywać się z uwzględnieniem zasady zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zasady równego traktowania:
1) zasada zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - polega na zapewnieniu co najmniej minimalnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240),
a) w przypadku braku możliwości, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w pkt 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu alternatywnego polegającego na:
• zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innych osób lub
• zapewnieniu wsparcia technicznego osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub
• wprowadzeniu takiej organizacji pracy, która umożliwia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób,
b) Zleceniobiorca jest zobowiązany do wskazania ewentualnych barier w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkód w ich usunięciu oraz szczegółowego określenia ścieżki postępowania w przypadku dostępu alternatywnego,
c) Prezydent Miasta Białegostoku zastrzega sobie prawo do kontroli Zleceniobiorcy w zakresie spełniania przez niego wymogów dotyczących zadeklarowanej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
d) w przypadku nienależytego wykonywania umowy w zakresie spełniania przez Zleceniobiorcę wymogów dotyczących zadeklarowanej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Prezydent Miasta Białegostoku wzywa Zleceniobiorcę do zapewnienia dostępności w zakresie określonym w ofercie. W przypadku nie wywiązania się przez Zleceniobiorcę z obowiązku zapewnienia dostępności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, Miasto Białystok rozwiązuje umowę o realizację zadania publicznego w drodze jednostronnego oświadczenia ze skutkiem natychmiastowym,
2) zasada równego traktowania - oznacza równe traktowanie osób bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

7. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, w trakcie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorcy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania do aktualnych przepisów prawa i wytycznych dotyczących zapobiegania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oraz współpracy z właściwymi służbami i instytucjami.

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania potwierdzającej realizację założonych celów, działań i rezultatów, w tym bieżącego monitoringu realizowanych działań (np. liczba osób korzystających ze wsparcia, liczba wykonanych usług) i niezwłocznego przekazywania danych na wezwanie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
2) gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych uczestników zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zaangażowania do realizacji zadania kadry posiadającej kwalifikacje zawodowe umożliwiające właściwą realizację zaplanowanych działań,
4) informowania Zleceniodawcy o każdej zmianie mającej wpływ na jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo adresatów realizowanego zadania oraz jego ciągłość,
5) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
6) dokonywania płatności związanych z zadaniem z rachunku bankowego wskazanego w zawartej umowie o realizację zadania publicznego,
7) opisywania dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizowanym zadaniem zgodnie z wytycznymi określonymi w zawartej umowie o realizację zadania publicznego,
8) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
9) udzielenia na wezwanie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dostarczenia dowodów do złożonych sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

9. W przypadku, gdy w tym samym obiekcie realizowane jest więcej niż jedno zadanie publiczne lub prowadzona jest inna działalność komercyjna bądź społeczna, Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracyjnych całego obiektu proporcjonalnie do ich części wykorzystywanych przy realizacji zadania publicznego.

10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zrealizowania przedstawionych w ofercie zakładanych celów, działań i rezultatów realizacji zadania publicznego. W przypadku nieosiągnięcia założonych celów, działań i rezultatów Zleceniodawca określa wysokość dotacji do zwrotu kierując się zasadą proporcjonalności.

11. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi do budżetu Miasta Białegostoku.

12. W przypadku rezygnacji przez Zleceniobiorcę z realizacji zadania po przekazaniu dotacji, środki finansowe podlegają niezwłocznemu zwrotowi do budżetu Miasta Białegostoku.

13. Informacja o dofinansowaniu zadania publicznego z budżetu Miasta Białegostoku wraz z obowiązującym logotypem Miasta powinna znaleźć się w miejscu realizacji zadania publicznego, na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania
oraz na stronie internetowej podmiotu, któremu przyznana zostanie dotacja w sposób zapewniający jej dobrą widoczność.

14. Prezydent Miasta Białegostoku zakłada potrzebę prezentacji rezultatów zadania publicznego na spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Miasto Białystok, co potencjalni oferenci powinni wziąć pod uwagę podczas składania oferty.

§ 4
Terminy i warunki składania ofert

1. Oferty zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) należy składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy witkac.pl oraz złożyć w wersji papierowej na adres Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Bema 60/1, 15-370  Białystok.

2. Termin składania ofert w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie witkac.pl.

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu w wersji papierowej.

4. Za ofertę złożoną w sposób prawidłowy uznaje się ofertę złożoną za pośrednictwem platformy witkac.pl oraz dostarczoną w wersji papierowej z jednakową sumą kontrolną.

5. Jeden oferent może złożyć 1 ofertę.

6. Ofertę oraz załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu.

7. W formularzu oferty nie wolno dokonywać żadnych skreśleń i poprawek. Na pierwszej stronie oferty należy wskazać rodzaj zadania publicznego określony w § 1. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu i podpisy osoby lub osób upoważnionych.

8. Oferent zobowiązany jest do:
1) określenia celu szczegółowego (celów szczegółowych) zadania publicznego oraz przedstawienia zasad naboru i uczestnictwa osób korzystających z proponowanych działań - informacja taka winna znaleźć się w części III pkt 3 oferty: "Syntetyczny opis zadania",
2) określenia liczby odbiorców zadania publicznego oraz liczby usług, które planuje wykonać w przypadku otrzymania dotacji na realizację zadania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,
3) określenia ryzyka nieosiągnięcia zakładanych rezultatów wraz ze wskazaniem sposobów jego zniwelowania - informacja taka winna znaleźć się części III pkt 5 oferty: „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”,
4) dokładnego określenia liczby osób zaangażowanych do realizacji zadania oraz uszczegółowienia opisu kosztów osobowych i bezosobowych o opis dotyczący formy zatrudnienia, ilości godzin/wymiaru etatu oraz stawki wynagrodzenia - informacja taka winna znaleźć się części V pkt V A oferty: „Zestawienie kosztów realizacji zadania”.

9. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
2) wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
3) aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących - dotyczy oferentów, którzy nie podlegają wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym,
4) kopia aktualnego statutu,
5) oświadczenie oferenta o zapewnieniu w trakcie realizacji zadania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, stanowiące załącznik nr 1 do warunków konkursu,
6) oświadczenie oferenta o nieubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków Miasta Białegostoku, stanowiące załącznik nr 2 do warunków konkursu
7) inne dokumenty np. opinia lub rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub oświadczenie partnera itp.
10. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
11. Odrzuceniu podlegają oferty niespełniające następujących kryteriów formalnych:
1) realizowane poza granicami administracyjnymi Miasta Białystok,
2) których suma kontrolna wersji papierowej oferty nie jest zgodna z wersją elektroniczną złożoną za pomocą platformy witkac.pl,
3) złożone w formie nieodpowiadającej wzorowi wskazanemu w ogłoszeniu,
4) złożone po terminie,
5) których termin realizacji zadania nie mieści się w terminie wskazanym w warunkach konkursu ofert,
6) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,
7) złożone przez podmiot nieuprawniony,
8) podpisane przez osoby nieupoważnione,
9) przy braku pieczątki imiennej podpisane w sposób nieczytelny,
10) do których nie dołączono wymaganych załączników wskazanych w warunkach konkursu,
11) w których wnioskowana kwota dotacji przekracza 99% kosztów finansowych realizacji całego zadania,
12) zawierające dokumenty nieoryginalne, nie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
12. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
13. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji we wskazanej wysokości.
14. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia złożonych ofert.

§ 5
Termin, kryteria i tryb dokonywania wyboru ofert

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Ocena merytoryczna ofert, o których mowa w § 1 zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów punktowych:
    

3. Komisja konkursowa powołana w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku rekomenduje dofinansowanie ofert, które uzyskają co najmniej 70 punktów.

4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji oraz ich wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku w formie zarządzenia.

5. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji oraz wysokość przyznanej dotacji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz na platformie witkac.pl.

6. Od decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji oraz ich wysokości nie stosuje się trybu odwołania.

§ 6
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych z nimi kosztach

W roku 2023 Miasto Białystok nie prowadziło działań aktywizacyjnych skierowanych do osób bezdomnych i nie ponosiło wydatków na realizację działań przy udziale podmiotów uprawnionych.
W roku 2022 Miasto Białystok prowadziło działania aktywizacyjne skierowane do osób bezdomnych przy udziale podmiotów uprawnionych i poniosło z tego tytułu wydatki w wysokości 239 695,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama