Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

I otwarty konkurs ofert 2023 na przygotowanie i realizację zadań publicznych Powiatu Dębickiego

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 03.02.2023 15:00
Starostwo Powiatowe w Dębicy
Łączny budżet 102 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu Dębickiego ogłosił I otwarty konkurs ofert 2023 na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie:

1) ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia,
2) upowszechniania turystyki – turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
3) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań związanych
z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji imprez o charakterze patriotycznym,
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – w tym organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) promowania i organizowania wolontariatu,
7) działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu są następujące zadania:

1) Organizacja imprez kulturalnych, festynów, festiwali dla mieszkańców powiatu dębickiego.
2) Organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.
3) Organizacja imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.
4) Wspieranie działań wolontariatu.
5) Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6) Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie.
7) Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży.
8) Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu dębickiego.
9) Organizacja zajęć, warsztatów, pogadanek, prezentacji filmowych.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2057).

1) Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego pok. nr 20 lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

2) Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją:
I Otwarty Konkurs Ofert 202 3 r. oraz nazwą oferenta, numerem i nazwą zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego.

3) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 202 3 roku do godz. 15.00.

4) W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Dębicy.

5) Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

ZOBACZ Uchwałę Zarządu Powiatu Dębickiego

ZOBACZ Ogłoszenie I OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2022

Reklama