Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

KPO: Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”

Reklama
Nabór od 17.01.2023 do 16.02.2023 12:00
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Łączny budżet 100 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 100 tys. do 190 tys. PLN
Nabór nr 1 wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 realizującego inwestycje A4.3.1. ujętą w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), której celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. naboru wniosków w ramach programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025". Pytania były przez Państwa zgłaszane w trakcie pierwszego spotkania informacyjnego - 20 stycznia br., oraz na infolinii.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru II kwartał 2023

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski na realizację przedsięwzięć w ramach Programu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

 • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać wsparcie finansowe na modernizację swojej działalności, w tym:

 1. w ramach wydatków majątkowych m.in. na: zakup środków trwałych, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego, zakup licencji, oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, jak również w ramach wydatków;
 2. w ramach wydatków bieżących m.in. na koszty administracyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, w części  przeznaczonej na realizowane przedsięwzięcie (m.in. energii, wody, ścieków, Internetu), koszty działań informacyjno-promocyjnych wynikających z obowiązku informacyjnego, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych w działania modernizacyjne, zakup towarów i usług, usługi doradcze lub szkoleniowe, o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji.

Wydatki majątkowe stanowią nie mniej niż 70% środków przekazanych Ostatecznemu Odbiorcy Wsparcia (OWW) w ramach wsparcia finansowego udzielonego z Programu.

Wydatki bieżące stanowią nie więcej niż 30% środków przekazanych OWW w ramach wsparcia finansowego udzielonego z Programu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne
Każdy wniosek złożony w ramach Programu musi spełnić kryteria formalne: Horyzontalne kryteria oceny formalnej oraz Kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych tj. nie uzyskają maksymalnej liczby punktów w ramach oceny formalnej wniosku nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Kryteria merytoryczne
Ocenie merytorycznej podlegają jedynie wnioski spełniające kryteria formalne. Kryteria merytoryczne oceny wniosku określone zostały w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu.

Kryteria strategiczne
Spełnienie kryteriów strategicznych, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania wniosku do wsparcia. Punkty za kryteria strategiczne mają charakter premii punktowej i przyznawane są wyłącznie wnioskom ocenionym pozytywnie formalnie.

Maksymalna suma punktów za ocenę wniosku złożonego w ramach Programu:

 1. Ocena formalna – 15 pkt;
 2. Ocena merytoryczna – maksymalnie 21 pkt;
 3. Ocena kryterium  strategicznego – maksymalnie 5 pkt;

Maksymalna łączna liczba punktów za ocenę wniosku – 41 pkt

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł
w przypadku: Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu, dysponuje kwotą 201 640 542 zł, z czego:

 • nie więcej niż 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności,
 • nie więcej niż 4 351 000 zł mogą stanowić koszty administracyjne związane z wdrożeniem Programu.

Pula środków na realizację pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1) w ramach Programu: 100 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Niezbędne dokumenty:

 1. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025
 2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 oraz wzory wniosku, oświadczeń, sprawozdania, umowy o wsparcie działalności – stanowiących załączniki do Regulaminu.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej MRiPS.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku w ramach naboru w Programie stanowi załącznik 1 do Regulaminu naboru wniosków.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o wsparcie działalności w ramach Programu stanowi załącznik 4 do Regulaminu naboru wniosków.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo do  zapoznania się z uzasadnieniem oceny złożonego wniosku. Uzasadnienie takie będzie przekazywane w formie karty oceny wniosku.  Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wsparcia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pytania i odpowiedzi

W związku z naborem wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomi infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123.

Linki

Informacja o naborze wniosków została zamieszczona na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej w MRiPS: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, w serwisie internetowym KPO na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.kpo.gov.pl w zakładce: Nabory.

Reklama