Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów

Reklama
Nabór od 17.01.2023 do 10.02.2023 15:45
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 350 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów.

 

 

I. RODZAJ ZADANIA

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 1. Zakres zadania obejmuje:

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym wzmacniające kompetencje oraz aktywność społeczną seniorów, promujące starzenie się w dobrym zdrowiu, prowadzące do zagospodarowania czasu wolnego i  potencjału seniorów oraz przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych.

Katalog oczekiwanych rezultatów realizacji zadania: [oferent powinien wybrać co najmniej 2 z 4 wskazanych rezultatów, w tym obowiązkowo rezultat a) oraz d)].

 1. Liczba i rodzaj systematycznie prowadzonych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających zainteresowania i utrzymujących sprawność oraz przełamujących bariery (należy wskazać działania oraz liczbę uczestników).
 2. Liczba i rodzaj systematycznie prowadzonych działań na rzecz wzmocnienia kompetencji, zwiększenia aktywności społecznej oraz zagospodarowania czasu wolnego i potencjału osób starszych (należy wskazać działania oraz liczbę uczestników).
 3. Liczba i rodzaj systematycznie prowadzonych działań wzmacniających kondycję psychiczną lub fizyczną seniorów (należy wskazać działania oraz liczbę uczestników).
 4. Wskazanie minimalnej liczby seniorów uczestniczących w działaniach z co najmniej dwóch powiatów, na terenie których zrealizowane będzie zadanie (ze wskazaniem gmin, z których uczestnikami będą seniorzy).

Oferent musi określić planowany poziom osiągnięcia rezultatu oraz sposób jego monitorowania (w pkt. III. 6 oferty: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”).

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Na realizację w/w zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 350 000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 3. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) tj.:

           a) organizacje pozarządowe w rozumieniu cyt. wyżej ustawy,

           b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy

o ile podmioty wskazane w lit. a) oraz b) działają na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego.

 1. W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji Oferentom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym szczegółowo wymienionych w punkcie I.
 2. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie wydatki bieżące bezpośrednio związane z realizacją zadań.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 5. Dotacje otrzymają Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 6. Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057), stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Wzór oferty dostępny jest w elektronicznym serwisie naboru wniosków Witkac.pl.
 7. Dotacje nie mogą być udzielone na:
 1. koszty nie związane z projektem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 2. finansowanie tych samych kosztów w innym konkursie organizowanym przez Województwo Pomorskie,
 3. zakup nieruchomości,
 4. zakup środków trwałych,
 5. finansowanie kosztów działalności gospodarczej oferentów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 6. działalność polityczną.
 1. Oferta powinna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą Oferenta (jeśli punkt nie dotyczy Oferenta należy wpisać „nie dotyczy”).
 2. Wymagane jest uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta lub inne podmioty (w pkt. III. 3 oferty: „Syntetyczny opis zadania”).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie w wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowania osób go reprezentujących.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej, niż 1 kwietnia 2023 roku i kończy się nie później, niż 15 grudnia 2023 roku.
 2. Realizacja zadań zleconych następuje po zawarciu umów z Oferentami, którzy złożyli oferty na ich realizację, wyłonionych w drodze niniejszego konkursu. Umowa wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Termin realizacji zadania rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później, niż w dniu 15 grudnia 2023 roku.
 4. Oferta musi mieć charakter ponadlokalny (musi obejmować swoim zakresem działania beneficjentów pochodzących z więcej niż jednego powiatu). 
 5. Oferent zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w ofercie na poziomie co najmniej 1% wszystkich kosztów realizacji zadania, o którym mowa w pkt I.
 6. Wkład własny do oferty rozumiany jest jako suma wkładu: finansowego i/lub osobowego i/lub rzeczowego.
 7. Wkład własny finansowy do oferty rozumiany jest jako suma „innych środków finansowych”: własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych np. środków finansowych od sponsorów.
 8. Wkład własny pozafinansowy do oferty rozumiany jest jako wkład osobowy (w formie świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) oraz wkład rzeczowy (przedmioty służące realizacji zadania oraz usługi świadczone na rzecz zadania nieodpłatnie).
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania, muszą być wydatkowane na to zadanie.
 10. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań.
 11. Koszty obsługi zadania, nie mogą być wyższe niż 10 % wartości dotacji.
 12. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania wskazane w ofercie.
 13. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów. Zaleca się zdiagnozowanie i przedstawienie (w części III. 5 oferty:Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”) analizy wystąpienia ryzyka (ze wskazaniem sposobów jego minimalizowania) w trakcie realizacji zadania, które – z przyczyn niezależnych od Oferenta - mogą utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów.
 14. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) w odniesieniu do zakresu zadania.
 15. Informacje na temat obszarów dostępności, jakie wynikają z charakteru zadania, powinny zostać wskazane wprost w części III. 3 oferty: „Syntetyczny opis zadania”. W każdym przypadku konieczne jest wskazanie planowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności poszczególnych działań.
 16. Dostępność zapewnia się, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 17. W przypadku zadania, w którym oferent uwzględnia koszty wynikające z zapewniania dostępności, w części VA  oferty: „Zestawienie kosztów realizacji zadania” powinna zostać stworzona osobna kategoria budżetowa (zgodnie z nazwą działania) wskazująca koszty związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania.
 18. Wydatki związane z zapewnieniem dostępności realizacji zadania nie mogą przekraczać 15% wnioskowanego dofinansowania.
 19. W przypadku otrzymania dotacji Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej -przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów Oferent może za zgodą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 20. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji w „kosztach realizacji działań” w zakresie kosztów oraz pomiędzy działaniami, nie więcej niż 20% pod warunkiem, że służy to realizacji celu zadania i nie zmienia jego charakteru. Zmiany powyżej wskazanego limitu wymagają uzyskania zgody Województwa wyrażonej w formie aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. O przesunięciach do 20% wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 21. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania wskazanego w umowie. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w wersji papierowej. W przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 22. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi, przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.
 23. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.
 24. Przyznane środki finansowe Oferent realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 25. Kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub złożenia pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Oferent realizujący zadanie, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 26. Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 27. Oferent, który otrzyma dotację, jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy zawartej na realizację zadania wynikającego z niniejszego ogłoszenia o konkursie oraz jest zobowiązany posiadać rachunek bankowy.

V TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty składane w ramach konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadania określony w pkt. IV ust. 1.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz w formie papierowej (lub e-PUAP) w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym systemie. Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Ofertę w wersji papierowej (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta), należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45 - 15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Na kopercie zawierającej ofertę w formie papierowej należy dopisać „ROPS - Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. NIE OTWIERAĆ”.
 4. Ofertę należy złożyć: elektronicznie w serwisie Witkac.pl - do 10 lutego 2023 r. do godz. 15.45 oraz:
  1. w formie papierowej - do 13 lutego 2023 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w serwisie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  2. lub za pośrednictwem e-puap Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 6. Złożenie oferty w sposób inny, niż określony w ust. 2 równoznaczny jest z jej odrzuceniem.
 7. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację w/w. zadania.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VI. TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu jednego miesiąca, licząc od daty zakończenia przyjmowania ofert.
 3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Województwa Pomorskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej w tym celu. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z Oferentami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadania.
 4. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej samorządu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie o jego wynikach w formie pisemnej.
 5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i nie będą odsyłane Oferentowi.
 6. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 7. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

VII. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, zgodnie z Kartą Oceny oferty konkursowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kryteria formalne oceny ofert są następujące:

           1) Oferta jest złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;

           2) Oferta jest złożona w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl;

           3) Oferta (wygenerowana z serwisu Witkac.pl) jest złożona w formie papierowej;

           4) Oferta jest prawidłowo i kompletnie wypełniona;

           5) Oferta jest zgodna z rodzajem zadania, na które została złożona;

           6) Oferta jest złożona przez uprawnionego Oferenta;

           7) Oferta zawiera liczbę i rodzaj systematycznie prowadzonych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających zainteresowania i utrzymujących sprawność oraz przełamujących                           bariery;

           8) Oferta ma charakter ponadlokalny. Wskazano co najmniej dwa powiaty, na terenie  których zrealizowane będzie zadanie oraz minimalną liczbą seniorów uczestniczących w działaniach;

           9) Oferta jest podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione - wymienione w KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z innych dokumentów;

          10) Oferent gwarantuje wkład własny (finansowy i/lub osobowy i/lub rzeczowy) w ofercie w wysokości min. 1% wartości zadania. Finansowe środki własne nie mogą pochodzić
                ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie innych zadań;

           11) Koszty obsługi zadania nie są wyższe, niż 10 % wartości dotacji.

 1. Kryteria merytoryczne oceny ofert są następujące:

            1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta:

                 a) miejsce realizacji zadania,

                 b) grupa docelowa: diagnoza problemów i potrzeb, opis adresatów zadania publicznego, uzasadnienie wyboru adresatów,

                 c) sposób rozwiązania problemów/zaspokojenia potrzeb,

                 d) komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.

            2) Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

                 a) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów,

                 b) realność kosztów (stawek),

                 c) racjonalność zaplanowanych kosztów, w stosunku do założonych działań.

            3) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne:

                 a) zakładane rezultaty – planowany poziom osiągnięcia rezultatów, ich trwałość, sposób monitorowania oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celu,

                 b) opis działań – liczbowe określenie skali działań (poziom szczegółowości, kompleksowość),

                 c) dokonana analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego,

                 d) spójność działań z rezultatami określonymi w katalogu oczekiwanych rezultatów,

                 e) kompetencje (kwalifikacje oraz doświadczenie) osób zaangażowanych w realizację zadania,

                 f) doświadczenie Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju we współpracy z administracją publiczną.

            4) Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

            5 )Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

            6) Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych przez Oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
                rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

VIII. INFORMACJA O TEGO SAMEGO RODZAJU ZADANIACH PUBLICZNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI

Wysokość środków na zadania (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym) w tym samym obszarze w roku 2022 wynosiła 350.000,00 zł.

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego (należy sprawdzić w ramach, którego procesu jest zawierana umowa oraz wskazać ADO zgodnie z informacjami w procesie zarejestrowanym w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych), z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe administratora to: 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27; e-mail: rops@pomorskie.eu;
  tel. do Departamentu tel. 58 32 68 572.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej Umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

Dane osobowe osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie (tj. imię i nazwisko,  e-mail, tel.) będą przetwarzane w celu współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (tj. w interesie publicznym).

Dane ww. osób będą również przetwarzane w celu rozliczeń finansowo-księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. obowiązku prawnego).

 1. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Zamawiającym i tylko zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu archiwizacji obowiązującego Zamawiającego tj. 5 lat od zakończenia realizacji zadania.
 3. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik:

- Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama