Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Asystentura osób starszych

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 02.02.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 200 tys. PLN
Seniorzy, Rodziny
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych.

Odbiorcami zadań są mieszkańcy województwa dolnośląskiego – seniorzy i ich najbliższe
otoczenie (rodzina, opiekunowie).
Senior - osoba, która ukończyła 60 lat.
Asystent/opiekun - osoba, która ukończyła 18 lat.

W ramach konkursu realizowane będą zadania polegające na:
Udostępnieniu usług asystenckich tj. wsparcie seniorów w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do m.in. lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, turystycznych itp.) oraz opieki wytchnieniowej tj. czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną, świadczone w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego lub odpoczynkiem opiekuna faktycznego, pomoc w drobnych pracach domowych.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:
• aktywizacji Seniora w miejscu jego zamieszkania ( np. przy wspólnej rozmowie, wspólnym czytaniu, przygotowywaniu posiłku, itd.),
• wyjściu na spacer, wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia),
• wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne,
• zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji,
• załatwianiu spraw urzędowych,
• nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami,
• korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc.).

W ramach konkursu sfinansowane zostaną zadania o charakterze regionalnym, tzn. oferent ubiegający się o zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do objęcia wsparciem uczestników zadania, z co najmniej 2 powiatów (należy wskazać nazwy powiatów).

Miejsce i termin złożenia dokumentów

1) Oferty należy składać od 13.01.2023 do 02.02.2023 r.

2) Wersję papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie „Asystentura osób starszych w 2023 r.”

3) W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę
„Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r.”
oraz nazwę wydziału: Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

4) O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji papierowej (sposób I) decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (a nie data stempla pocztowego).

5) O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji elektronicznej (sposób II) decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Reklama