Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
Nabór od 17.01.2023 do 20.02.2023 17:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327z późn. zm.) zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku".

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę wsparcia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie maksymalnie do 90% kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Obszar IV):

  1. organizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  2. organizacja przedsięwzięć proekologicznych, w tym zwiększanie świadomości ekologicznego stylu życia;
  3. organizacja przedsięwzięć mających na celu edukację ekologiczną;
  4. organizacja przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadania mogą być realizowane w terminie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadania realizowane będą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Na przedstawione do realizacji zadania w obszarze IV proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 10 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2023r. o godz. 17.00
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres:  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama