Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego

Reklama
Nabór od 19.01.2023 do 09.02.2023 23:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego..

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 1. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania:

Łączna wysokość zaplanowanych środków – 278.860,00 zł.

 

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – wysokość zaplanowanych środków: 125.000,00 zł.

 

Działanie: propagowanie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
w tym procedur mediacji.

 

Cel działania: poprawa relacji w rodzinie i sposobu komunikowania się członków rodziny poprzez zwiększenie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 23.000,00 zł.

 

Dopuszczalne rezultaty działania: zwiększenie wiedzy dotyczącej mediacji wśród mieszkańców Łodzi, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych członków rodzin.

 

Działanie: organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego.

 

Cel działania: zapewnienie dostępu do bezpłatnej, specjalistycznej i kompleksowej pomocy osobom uwikłanym w zjawisko przemocy w środowisku rodzinnym.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 80.000,00 zł.
 

Dopuszczalne rezultaty działania: uzyskanie wsparcia, pomocy specjalistycznej oraz zmotywowanie osób doświadczających przemocy w rodzinie do podejmowania działań
w kierunku rozwiązywania problemów życiowych i wychodzenia z roli ofiary.

 

 

Działanie: organizowanie i prowadzenie zajęć psychologa z rodziną w kryzysie.

 

Cel działania: wsparcie rodziny dotkniętej problemem przemocy w aspekcie psychologicznym.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 15.000,00 zł.

 

Dopuszczalne rezultaty działania: uzyskanie wsparcia oraz zmotywowanie osób doświadczających przemocy do podejmowania różnorodnych działań w kierunku rozwiązywania problemów życiowych.

 

Działanie: wykonywanie obdukcji lekarskich dla osób dotkniętych przemocą.

 

Cel działania: zwiększenie dostępu pokrzywdzonym do bezpłatnej profesjonalnej pomocy, poprzez uzyskanie potwierdzenia doznanych przez pokrzywdzonego/ą obrażeń narządów ciała.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 7.000,00 zł.
 

Dopuszczalne rezultaty działania: dzięki możliwości wykonania bezpłatnych obdukcji lekarskich ofiara przemocy uzyska dokument wystawiony przez lekarza biegłego, który przedstawiony w postępowaniu sądowym może przyczynić się do poniesienia przez sprawcę przemocy odpowiedzialności karnej za swoje czyny.

 

2. Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi – wysokość zaplanowanych środków: 153.860,00 zł.

 

Działanie: prowadzenie warsztatów umiejętności radzenia sobie z agresją i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania jakichkolwiek form przemocy (profilaktyka uniwersalna), wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie  przeciwdziałania przemocy.

 

Cel działania: przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 50.000,00 zł.
 

Dopuszczalne rezultaty działania: zwiększenie świadomości nt. związku przemocy w rodzinie z przemocą rówieśniczą i zachowaniami ryzykownymi młodych osób oraz poszerzenie wiedzy nt. sposobów reagowania w przypadkach występowania zachowań agresywnych.

 

Działanie: organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego oraz prowadzenie grup wsparcia. 

 

Cel działania: dostęp do bezpłatnej, specjalistycznej i kompleksowej pomocy młodym osobom dotkniętym problemem przemocy.

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku – do 53.860,00 zł.
 

Dopuszczalne rezultaty działania: uzyskanie wsparcia oraz pomocy specjalistycznej, a także wiedzy na temat reagowania na trudne sytuacje, np. syndrom wyuczonej bezradności lub instynktownej agresji.

 

Działanie: indywidualne i grupowe działania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (osoby nieletnie).

 

Cel działania: budowanie właściwych postaw społecznych u młodocianych sprawców przemocy.

 

Termin realizacji działania: od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 roku - do 50.000,00 zł.
 

Dopuszczalne rezultaty działania:  zmniejszenie zjawiska przemocy i zachowań  agresywnych wśród nieletnich sprawców.

 

Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe
i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2021 r. – 262.310,00 zł, a w roku 2022
– 277.480,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:

 1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 2.  złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu
  o konkursie;

3) przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;

4) prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;

5) złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;

6) załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:

 1.  oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
 2.  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania  w imieniu oferenta(-ów),
 4. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. W konkursie na realizację zadań może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5 % finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadań).

 

IV. Warunki realizacji zadania.

 

1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi,  powinna być zawarta w wydawanych
w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.

2.  W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu
i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

3. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 70 % założonych w ofercie rezultatów.

4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 10 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Łodzi oraz aneksu do umowy.

5.  Nieosiągnięcie rezultatów w wymiarze określonym w ust. 3, bądź w umowie, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.

6. Informacja o realizacji zadania powinna być zamieszczona zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej (WCAG2,1) oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji informacji w języku prostym oraz w formie pliku zawierającego filmik z tłumaczeniem Polskiego Języka Migowego.

 

 

 

V. Koszty kwalifikowane.

 

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi
  (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno
  -nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
 8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.

 

VI. Koszty niekwalifikowane.

 

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się
w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT;

 

VII. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem
określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku  Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.

2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone za pośrednictwem poczty lub osobiście:

- na działania koordynowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, w którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.  Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.

- na działania koordynowane przez Wydział Edukacji na adres Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia, w którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.

3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2023 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2023 r.

5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

1) złożenie po terminie;

2) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

3) złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem o konkursie;

4) złożenie na niewłaściwym formularzu;

5) złożenie przez podmiot nieuprawniony;

6) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;

8) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;

9) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;

10) wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;

11) niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;

12) złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.

6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

1) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;

2) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;

3) potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.

7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.

8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie
do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.

10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony
w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.

2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
 2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
 4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
 5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
 6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;

3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi [40] pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.

4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania
w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.

5. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.

7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, nie później niż do dnia upływu terminu składania ofert.

9. Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygnięcia konkursu

10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.

 

 

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

 

1. Zadania dotowane przez Miasto Łódź powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

2. Oferent powinien dysponować bazą lokalową o zasobach niezbędnych do realizacji zadania.

3. Oferent dysponuje kadrą o kwalifikacjach zawodowych wymaganych do realizacji zadań.

4. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne, określone przepisami kwalifikacje do realizacji zadania.

5. Działanie wykonywanie obdukcji lekarskich dla osób dotkniętych przemocą musi być wykonywane przez lekarza medycyny sądowej wpisanego na listę biegłych prowadzoną przez Prezesa właściwego Sądu Okręgowego.

6. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania

7. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.

8. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.

9. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

10. Realizacja działań musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami, związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizacja działań opisanych w ofercie musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i aktualizowanymi przepisami
o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii
w Polsce.

11. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414).

12. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów w informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.1).

13. Oferent, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizując zadanie nie mogą dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji. Oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową. W miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim. Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług
i sprzedawanych towarów.

      14. Wytyczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy realizacji zadań:

 1. zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami; zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), w szczególności art. 6, który zawiera regulacje dotyczące wymagań minimalnych.
 2. jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa
  w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, który ma wyłącznie charakter okresowy; szczegółowa regulacja dostępu alternatywnego określona jest w art. 7 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; docelowo Zleceniobiorca powinien dążyć do osiągnięcia stanu opisanego w pkt 1;
 3. informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty pn. Inne informacje; ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać opisane i uzasadnione wraz z określoną ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego;
 4. w przypadku występowania barier architektonicznych i braku możliwości ich usunięcia w lokalu zaplanowanym do realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić sytuację w ofercie; w takiej sytuacji Zleceniobiorca powinien dokładnie opisać sposób zapewnienia możliwości korzystania z zadania osobom ze szczególnymi potrzebami (np. poprzez zmianę organizacji realizacji zadania, wsparcie innej osoby, wykorzystanie rozwiązań technologicznych);
 5. w ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (sekcja V oferty) kosztów związanych z zapewnianiem dostępności; środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w:

 • Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi (pok. nr 116 i 134, I piętro) oraz pod nr tel. (42) 638-47-36, (42) 638-47-39;
 • w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Krzemienieckiej 2b w Łodzi (pok. Nr 215, II piętro) oraz pod nr tel. (42) 638-48-22;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl;
 • na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym http://uml.lodz.pl/ngo.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama