Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym osób z niepełnosprawnościami w dyscyplinach lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów i boccia
Nabór od 17.01.2023 do 30.01.2023 23:59
Wydział Kultury i Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami

        Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kluby sportowe działające na terenie gminy-miasto Grudziądz, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Zadanie ma być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących przedsięwzięć:

  1. szkolenie sportowe,
  2. organizację i udział we współzawodnictwie sportowym osób z niepełnosprawnościami.

Zadania publiczne należy zrealizować w 2023 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy realizacji określone zostaną w umowach.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

  1. realizację programów szkolenia sportowego,
  2. zakup sprzętu sportowego,
  3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa
    w tych zawodach,
  4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 30 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych oferenta, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe.

Wkład osobowy i wkład rzeczowy traktowane są jako pozafinansowy wkład w realizację zadania i nie mogą być uwzględniane w kosztorysie realizacji zadania publicznego.

Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć informację o proponowanym terminie przekazania dotacji.

Proszę wrócić szczególną uwagę na wymagalność załączników.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama