Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 r

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 06.02.2023 16:00
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 210 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miejski w Olecku, Wydział Promocji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 r..

Burmistrz Olecka na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr BRM.0007.78.2022 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy na 2023 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2023 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami przedmiotowego konkursu.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji (poprzez wsparcie realizacji zadań publicznych rozumie się zobowiązanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do wykorzystania przy realizacji zadań innych środków finansowych niż dotacja).

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej:

Zadanie 1: działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży zmierzające do rozwoju ich kondycji fizycznej,

Zadanie 2: szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży,

Zadanie 3: działania upowszechniające aktywność ruchową w rodzinie,

Zadanie 4: działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do poprawy ich kondycji fizycznej.

Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje składają swoje oferty odrębnie na zadanie wskazane powyżej, przy czym jedna organizacja pozarządowa może złożyć maksymalnie jedną ofertę na jedno zadanie. Przy składaniu oferty w systemie Witkac.pl organizacja pozarządowa również ma obowiązek wyboru jednego z zadań.

Termin, w którym mogą być realizowane zadania publiczne, określa się nie wcześniejszy niż od 1 marca 2023 r., maksymalnie do 31 grudnia 2023 r.

Całokształt spraw związanych z przeprowadzeniem konkursu, czyli ogłoszenie konkursu, składanie ofert, ocena ofert, wybór ofert, sprawozdawczość, realizowana jest z wykorzystaniem systemu Witkac.pl.

Ostateczny termin złożenia oferty przez organizacje pozarządowe upływa dnia 6 lutego 2023 r. o godzinie 16.00.

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez system Witkac.pl, następnie wydrukować Potwierdzenie w PDF, który jest „Potwierdzeniem złożenia oferty” i podpisany przez osobę/ osoby upoważnione dostarczyć w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko (Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 3) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. Potwierdzenie można również przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Liczy się data wpływu potwierdzenia do Urzędu.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno zawierać sumę kontrolną zgodną ze złożoną ofertą w formie elektronicznej.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje łącznie:

1) data złożenia oferty w systemie Witkac.pl – wersja elektroniczna,

2) data dostarczenia „Potwierdzenia złożenia oferty” (z tożsamą sumą kontrolną co wersja elektroniczna oferty) – wersja papierowa

- w terminie składania ofert.

Niezachowanie obowiązującej formy złożenia oferty, o której mowa powyżej, spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych - warunek formalny.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama