Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wsparcie w komunikacji g/Głuchych mieszkańców m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 12.01.2023 do 02.02.2023 15:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 600 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie w komunikacji g/Głuchych mieszkańców m.st. Warszawy..

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, wpisuje się w Warszawski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku oraz w „Strategię rozwiązywania problemów społecznych 2030” Cel 1. Wspieramy samodzielność, Cel 1.1. Dbamy o samodzielność oraz jest realizacją obowiązku m.st. Warszawy wynikającą z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się w zakresie uruchomienia usługi pozwalającej na komunikowanie się.

Zadanie powinno być realizowane co najmniej poprzez następujące działania:

  1. wsparcie komunikacyjne osób g/Głuchych przy załatwianiu spraw w szczególności takich jak: urzędowych, w placówkach ochrony zdrowia, związanych ze spełnianiem zadań rodzicielskich;
  2. zapewnienie osobom g/Głuchym konsultacji w zakresie tłumaczenia na język migowy dokumentów, procedur niezbędnych w załatwianiu spraw niezbędnych do codziennego funkcjonowania społecznego w szczególności dotyczących spraw urzędowych, zdrowotnych, rodzicielskich.
  3. działania edukacyjne w zakresie potrzeb komunikacyjnych osób g/Głuchych.

Dopuszcza się realizację innych działań - zaproponowanych przez oferenta – mających na celu

Przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu realizowanego zadania:

Ewaluacja powinna być przeprowadzona na koniec każdego roku realizacji zadania a jej wyniki powinny zostać zawarte w treści sprawozdania z realizacji zadania. Powinna zostać również przeprowadzona ewaluacja końcowa całego projekt ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania zawarta w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama