Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 31.12.2023 23:59
Starostwo Powiatowe w Ełku
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe

ZARZĄD POWIATU EŁCKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2023 z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.)

 

I. Zadania z art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert do realizacji w roku 2023.

1. Na realizację zadań wymienionych w naborze ofert na 2022 rok Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 30.000,00 złotych. Oferty można składać w następujących zadaniach priorytetowych: 

Upowszechnianie turystyki - pula środków w trybie art. 19a na 2023 r: 2.000 zł,

Oświata i wychowanie - pula środków w trybie art. 19a na 2023r.: 5.000 zł, 

Ochrona i promocja zdrowia - pula środków w trybie art. 19 a na 2023 r. : 1.000 zł,

Polityka społeczna - pula środków w trybie art.19a na 2023 r.: 5.000 zł

Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego - pula środków w trybie art. 19a na 2023 r.: 0 zł,

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - pula środków w trybie art. 19a na 2023 r.: 6.000 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej - pula środków w trybie art. 19a na 2023 r.: 11.000 zł.

2. W przypadku nieczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

 

II. Wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań powiatu w roku ubiegłym: 30.000,00 zł.

III. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert: Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

IV. Terminy składania ofert:

1. Ogłoszenie obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 23.01.2023 r. i trwa do momentu wyczerpania środków. Termin realizacji zadania publicznego nie może być jednak dłuższy niż 90 dni.

V. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do naboru na realizację zadań jest złożenie wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu w ciągu 3 dni roboczych potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników (sekretariat lub poczta tradycyjna). 

2. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony przez serwis Witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz. 2057). Ofertę składa się według uproszczonego wzoru.

3. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 1 i 2 będzie równoznaczne z jej odrzuceniem.

4. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką naboru ofert.

5. "Potwierdzenie złożenia oferty" opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia oferty wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

6. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki niezwiązane z realizacją danego zadania.

7. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach naboru.

8. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania, przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

VI. Tryb rozpatrywania ofert

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie Witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu naboru. Kryteria formalne określa karta oceny formalnej będąca załącznikiem do ogłoszenia o konkursie (załącznik nr 2).

2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Zarząd Powiatu Ełckiego zleca realizację zadania po złożeniu przez organizację oferty.

3. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Zarząd Powiatu Ełckiego w trybie pozakonkursowym jednej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

VII. Warunki przekazania dotacji

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w ww. rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

2. W przypadku przyznanej dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, do zawarcia umowy wymagana jest korekta oferty (zaktualizowany harmonogram i zaktualizowana szacunkowa kalkulacja kosztów) sporządzonej za pośrednictwem serwisu Witkac.pl

3. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, które powinno być złożone poprzez serwis Witkac.pl. "Potwierdzenie złożenia sprawozdania" opatrzone pieczęcią organizacji oraz czytelnymi podpisami osób upoważnionych do złożenia dokumentu wraz z pieczęciami imiennymi, należy dostarczyć do sekretariatu (p. 127, parter) Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

VIII. Dodatkowe informacje

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące naboru – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2023, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390 – II piętro), tel. 87 615 65 64. 

Źródło: Zarząd Powiatu Ełckiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama