Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku”
Nabór od 13.01.2023 do 10.02.2023 14:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 31,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 31,8 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku”.

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku”

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
„Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w ogrzewalni w 2023 roku” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie może być realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie realizowane będzie na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 31 800,00 zł.
Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do przyjęcia osób bezdomnych, jednak nie więcej niż 31 800,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 lutego 2023r. o godz. 14.00
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres:  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama