Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący...

Reklama
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie 1: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego
Nabór od 13.01.2023 do 02.02.2023 23:59
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku. Zadanie 1: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego..

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 13 stycznia 2023 roku

 

w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), art. 11 ust 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/490/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie  uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV/501/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwały Nr XLIV /500/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie zadań publicznych wskazanych w § 7 i § 8 Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 – przyjętym Uchwałą Nr XLIII/490/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwałą Nr XLIV/501/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023 oraz Uchwałą Nr XLIV/500/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 3. na stronie internetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki –www.nowydwormaz.pl/ngo

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 

                                                                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                                                               /-/ Jacek Kowalski

 

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2023

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 13 stycznia 2023 roku

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku,

polegających na:

 

1. prowadzeniu placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego,

 

2. realizacji środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

 

 1. Rodzaj zadania i warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania (wg klasyfikacji budżetowej: dział 851 rozdział 85154).

 

Cel: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci.

 

L.p. zadania

Rodzaj zadania i szczegółowe warunki realizacji

1.

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób uzależnionych i ryzykownie zażywających alkohol i inne środki psychoaktywne, będących w grupie ryzyka uzależnienia i przemocy, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,  doświadczających i stosujących przemoc, wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnień.

 

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 • Placówka powinna być prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022, poz. 447, ze zm.),
 • dostępność usług, od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 3 godziny dziennie, z możliwością wyłączenia ferii i wakacji,
 • powinna zapewnić organizację czasu wolnego, zajęć tematycznych oraz zajęć ruchowych, pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie, dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
 • pomoc w sytuacjach problemowych i kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • obowiązek współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka oraz podmiotami zaangażowanymi w pomoc dziecku i rodzinie,
 • prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i rodziną,
 • działania powinny być dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb dzieci i młodzieży,
 • wykonawca zapewni lokal do realizacji zajęć zapewniający możliwości realizacji programu,
 • wykonawca zapewni bezpieczeństwo uczestnikom zajęć,
 • realizacja zadania musi mieć swoje uzasadnienie w przeprowadzonej w 2022 roku „Diagnozie problemów społecznych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” (odniesienia do ww. Diagnozy należy wskazać w ofercie w części III w pkt. 3. „Syntetyczny opis zadania”).  

Z dokumentem zapoznać się można na www.bip.nowydwormaz.pl, zakładka Konkursy ofert NGO i małe granty, przydatne dokumenty –

( https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=143551).

 • w przypadku ogłoszenia rozporządzenia o zamknięciu placówek wsparcia dziennego, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa typu Sars-Cov-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się realizację zadania publicznego z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość (on-line).

 

Wysokość środków finansowych: 100 000 zł

2.

Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

Adresaci zadania:

Dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób uzależnionych
i ryzykownie zażywających alkohol i inne środki psychoaktywne, będących w grupie ryzyka uzależnienia i przemocy, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,  doświadczających i stosujących przemoc, wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnień.

 

Oczekiwania dotyczące realizacji zadania:

 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, dostęp do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego wpływających na prawidłowy rozwój,
 • zapewnienie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć,
 • pomoc w sytuacjach problemowych i kryzysowych: szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • działania powinny być dostosowane do potrzeb uczestników programu,
 • wykonawca zapewni lokal do realizacji zajęć zapewniający możliwości realizacji programu,
 • wykonawca zapewni bezpieczeństwo uczestnikom zajęć,
 • realizacja zadania musi mieć swoje uzasadnienie w przeprowadzonej w 2022 roku „Diagnozie problemów społecznych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” (odniesienia do ww. Diagnozy należy wskazać w ofercie w części III w pkt. 3. „Syntetyczny opis zadania”).  
 • Z dokumentem zapoznać się można na www.bip.nowydwormaz.pl, zakładka Konkursy ofert NGO i małe granty, przydatne dokumenty -   https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=143551.
 • w przypadku ogłoszenia rozporządzenia o zamknięciu szkół, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa typu Sars-Cov-2 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszcza się realizację zadania publicznego z wykorzystaniem metod i technik porozumienia się na odległość (on-line).

 

 

 

 

 

Wysokość środków finansowych: 320 000 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022, poz. 1327 ze zm.).
 2. Oferenci nie mają obowiązku wyceny wkładu rzeczowego.
 3. Oferenci mają obowiązek określenia dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego, o których mowa w cz. III pkt. 5 i 6 oferty – „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 4. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 10 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
 5. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r., poz. 447 ze zm.) - dotyczy zadania 1.
 6. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021 r., poz. 1327 ze zm.).

 

III. Dokonywanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

 1. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową. W przypadku wzrostu sumy wydatków - maksymalnie do 15%.
 2. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane w 2023 roku.

 

V. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.

 

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki do ich realizacji,

w tym:

 • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze;
 • kadrę (w realizację zadania mogą być zaangażowani przeszkoleni wolontariusze);
 • specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami;
 • bazę lokalową (własną lub potwierdzoną umową przyrzeczenia najmu/użyczenia, porozumieniem w sprawie udostępnienia lokalu): niezbędną do realizacji zadania, zapewniającą bezpieczeństwo uczestników i prawidłową realizację programu (dotyczy zadania 1);
 • sprzęt niezbędny do realizacji określonego zadania.

 

3. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

 

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. Ofertę należy składać na druku, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057). Wzór oferty można pobrać ze strony https://nowydwormaz.pl/1030,przydatne-dokumenty
 2. Ofertę należy złożyć w Generatorze wniosków, dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/strona do dnia 2 lutego 2023 roku. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do Urzędu podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 3. Konieczne jest złożenie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu potwierdzeniem złożenia oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 roku do godziny 16.00, w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 4. Wygenerowana oferta wraz potwierdzeniem złożenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 5. Ofertę wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023 r.” wraz z tytułem zadania, którego dotyczy oferta i z nazwą oferenta(-ów), w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Przed złożeniem oferty pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim mogą udzielać stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (tel. /22/ 51 22 162).1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte).

 

Pouczenie:

1. Wszystkie strony oferty muszą być ze sobą połączone (np. zszyte).

2. Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

 

VII. Wymagana dokumentacja

 1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 2. Wygenerowane z systemu witkac.pl „Potwierdzenie złożenia oferty”, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw.
 3. Statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

W przypadku placówek wsparcia dziennego dodatkowo:

 1. Regulamin pracy placówki.
 2. Oświadczenie o prowadzeniu placówki zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022, poz. 447 ze zm.).

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 5. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 8. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
 10. W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia kompletu dokumentów podstawowych (dział VII pkt. 2 - 5).

 

Złożenie oferty bez wszystkich wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje ODRZUCENIE oferty z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania, od pracownika wydziału, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

 • oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,
 • zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiące załączniki do umowy w przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana zgodnie ze złożona ofertą.

 

VIII. Termin i tryb wyboru oferty

 1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
 2. Opinii merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2021, poz. 1327 ze zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona komisja konkursowa.
 3. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert Burmistrzowi Miasta.
 4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, nie później niż w terminie 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim).
 6. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

IX. Kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Członkowie komisji konkursowej ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. 
 4. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje, co do wyboru ofert przedkładane są Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
 5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w drodze zarządzenia.

 

X. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

Dotacje przyznane w 2022 i 2023 roku w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

2022

2023

851

85154

2360

696 311 zł

0 zł

W tym:

Zadanie I

100 000 zł

0 zł

Zadanie II

280 000 zł

0 zł

 

                                                             BURMISTRZ
                                                           /-/ Jacek Kowalski

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ

 

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2. 

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

KRYTERIA FORMALNE (wypełnia upoważniony pracownik Urzędu)

Prawidłowość oferty pod względem formalnym

Tak/ Nie/
Nie Dotyczy

1.Oferta realizacji zadania publicznego została złożona w Generatorze Wniosków witkac.pl w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

2. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona zamkniętej kopercie  w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

3. Papierowy wydruk oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl wraz z wygenerowanym z systemu witkac.pl potwierdzeniem złożenia oferty zostały złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

4. Oferta spełnia wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym dotyczące maksymalnej liczby złożonych ofert przez jedną organizację. Pod uwagę brana jest kolejność ofert złożonych w Generatorze Wniosków.

 

5. Oferent jest organizacją pozarządową lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. /Oferenci są organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6. Do oferty załączone zostały:

a. kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta – w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

b. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji;

 

c. statut organizacji lub inny regulamin potwierdzający sposób działania organizacji i reprezentacji zarządu.

 

d. W przypadku placówek wsparcia dziennego dodatkowo:

- Regulamin pracy placówki,

- Oświadczenie o prowadzeniu placówki zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 r. poz. 447 ze zm.).

 

 

Uwagi dotyczące oceny formalnej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adnotacje urzędowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta: [niepotrzebne skreślić]

 • spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej
 • nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej

 

………………………………………………………………………

(data i podpis pracownika Urzędu dokonującego oceny formalnej oferty)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

 

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji:

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w

 latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wynik głosowania komisji konkursowej do opiniowania ofert

Ofertę rekomendowało/rekomendował …….. członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Za brakiem rekomendacji dla oferty głosowało/głosował …… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Od głosu wstrzymało/wstrzymał się ……… członków/członek komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Stanowisko komisji konkursowej do opiniowania ofert

Komisja konkursowa do opiniowania ofert rekomenduje dofinansowanie/finansowanie w wysokości …………..……….. złotych /niedofinansowanie/niefinansowanie zadania

 

 

Uwagi

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert

Podpisy poszczególnych członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Podpisy obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej do opiniowania ofert

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

………………………………………

(data)

 

INDYWIDUALNA KARTA OCENY

 

 

Adnotacje urzędowe

Treść adnotacji:

1.

Numer zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

 

2.

Tytuł zadania publicznego  
(z oferty)

 

3.

Nazwa i adres oferenta

 

 

 

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

I a.

Proponowana jakość wykonania zadania

40

 

1.

Zgodność założonych rezultatów z celami i priorytetami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym/

10

 

2.

Adresaci zadania: opis odbiorców i sposób zaspokajania ich potrzeb.

10

 

3.

Organizacyjna jakość zadania: przejrzysty plan działań, spójny z harmonogramem, możliwość realizacji zadania w sytuacji epidemii

10

 

4.

Racjonalne określenie rezultatów zadania oraz sposobu ich monitorowania:

-zgodność zakresu rzeczowego z harmonogramem i kalkulacją kosztów;

-spodziewane rezultaty

10

 

I b.

Kwalifikacje osób realizujących zadanie

10

 

1.

Kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania.

10

 

II.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych, w tym:

20

 

1.

Wcześniej zrealizowane projekty

10

 

2.

Dotychczasowa współpraca z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki

10

 

III.

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

 

1.

Poprawne, racjonalne i zasadne przedstawienie kosztów zadania w odniesieniu do zaplanowanych działań

10

 

IV–V

Udział innych środków finansowych planowany
na realizację zadania publicznego lub/i wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (przy wspieraniu):

 

20

 

1.

Wkład własny finansowy oraz świadczenia od odbiorców

10

 

2.

Wkład osobowy, w tym wolontariuszy i praca społeczna członków.

10

 

RAZEM

100

 

 

VI. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (dotyczy organizacji, które w

 latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne)

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych zgodnych z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama