Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert: ”Małopolska Gościnna – I edycja”

Reklama
Nabór od 11.01.2023 do 02.02.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Departament Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków priorytet nr 1: tel: (12) 379 60 11, priorytet nr 2: tel (12) 379 60 45, priorytet nr 3: tel (12) 379 60 21.
Łączny budżet 550 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r. pn. ”Małopolska Gościnna – I edycja”.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Przesłanką realizacji konkursu jest systematyczne podnoszenie konkurencyjności regionalnego sektora turystyki oraz wzmacnianie turystycznego wizerunku Małopolski.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie / sfinansowanie następujących zadań w ramach 3 priorytetów :

Priorytet 1:

Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

Cele priorytetu:

 • rozwój, aktywizacja i promocja specjalistycznego produktu turystycznego opartego na dziedzictwie kulturowym Małopolski – Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej,
 • aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie turystyki,
 • wsparcie lokalnej oferty turystycznej,
 • zwiększenie ruchu turystycznego w Małopolsce,
 • wzmocnienie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego i bezpiecznego kierunku turystycznego.

Priorytet 2:

Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika

Cele priorytetu:

 • prezentacja oferty turystycznej regionu,
 • promocja ruchu przewodnickiego w Małopolsce,
 • integracja środowisk turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem przewodników turystycznych,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych w przewodnictwie turystycznym.

Priorytet 3:

Zarządzanie systemem szlaków turystycznych Województwa Małopolskiego

Cele priorytetu:

 • rozwój i ujednolicenie sieci szlaków/tras turystycznych w regionie, w tym szlaków/tras do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, kajakowej, narciarskiej, szlaków/tras spacerowych, edukacyjnych, itp.,
 • poprawa bezpieczeństwa i standardu podróżowania po szlakach/trasach turystycznych Małopolski,
 • upowszechnianie informacji o szlakach/trasach turystycznych w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków pieszych i rowerowych, biegnących poza głównymi centrami turystycznymi Małopolski,
 • poprawa zarządzania siecią szlaków turystycznych poprzez rozwój bazy danych szlaków, aplikacji i portali dot. szlaków turystycznych Małopolski.

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-02-02  23:59 

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-02-03  16:00 

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Turystyki
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”  

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
lub w jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” 

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

Wygenerowaną w systemie, wydrukowaną i podpisaną przez upoważnione osoby  wersję papierową oferty, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą na ofercie w generatorze) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem:

 1. Dziennika Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (znajdującego się pod jednym z poniższych adresów) lub „urny wrzutowej na korespondencję do Urzędu Marszałkowskiego” (jeśli bezpośrednia obsługa klienta przez Dziennik Podawczy nie będzie możliwa, z uwagi na sytuację epidemiczną) – urna dostępna będzie tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, tj. od godz. 8.00 do godz. 16.00,

Dzienniki Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znajdują się:

 1. w Krakowie przy ul. Racławickiej 56  lub ul. Basztowej 22; oraz
 2. w Agendach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego:
  • w Nowym Sączu - ul. Jagiellońska 52;
  • w Oświęcimiu - ul. Górnickiego 1;
  • w Tarnowie - al. Solidarności 5-9;
  • w Nowym Targu - al. Tysiąclecia 44;
  • w Miechowie - ul. Warszawska 10;
  • w Zakopanem – ul. Kościeliska 7.

       b. operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Oferty należy składać w terminie:

 • do dnia 02.02.2023 r. do godz. 23.59 w wersji elektronicznej w systemie (generator)
 • do dnia 03.02.2023 r. do godz. 16.00 w wersji papierowej  do wskazanych powyżej Dzienników  Podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, (liczy się data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego).

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, dopuszcza się składanie oferty (wraz z załącznikami w formacie pdf. zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html.

Oferty wymagają podpisu elektronicznego (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Suma kontrolna wygenerowanej oferty na pliku z e-puapu powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą na ofercie w generatorze.

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

 • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
 • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.

Termin rozstrzygnięcia:

Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Reklama