Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Nabór od 12.01.2023 do 20.02.2023 16:15
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski Kościana, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

Burmistrz Miasta Kościana

na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ust. 1-5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

I.       Rodzaje zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: podejmowanie działań na rzecz bezdomnych zwierząt (dokarmianie w okresie zimowym, zlecanie zabiegów weterynaryjnych, podejmowaniem działań na rzecz ograniczenia populacji zwierząt, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli).

II.         Wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań zgodnie z budżetem Gminy Miejskiej Kościan na rok 2023 oraz dotacji przekazanych organizacjom w latach 2022 i 2021:

Lp.

Rodzaje zadań

Planowane dotacje na rok 2023

Dotacje przekazane
w 2022 roku

Dotacje przekazane
w 2021 roku

1.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

12.000,00

12.000,00

6.000,00

III.         Warunki otrzymania wsparcia finansowego

1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, przyjętym uchwałą nr XL/484/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 listopada 2022 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Kościana,

3) przedłożą prawidłowo sporządzoną ofertę.

IV.                  Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór ofert na realizację konkretnego zadania zostanie dokonany po spełnieniu wymogów formalnych. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym generatorze ofert i sprawozdań witkac.pl we wskazanym terminie.

2. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Liczba punktów

(dotyczy II)

I. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem (tak/nie)

 

II. Ocena merytoryczna realizacji zadania

 

1

Możliwość realizacji zadania publicznego (0-4 punkty)

 

2

Adekwatność kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (0-2 punkty)

 

3

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-7 punktów)

 

4

Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 punktów)

 

5

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 punkty)

 

6

Ocena dotychczasowej współpracy z miastem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych, 0-2 punkty)

 

3. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów to 23.

4. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Miasta Kościana oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Możliwość otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów.

5. Oferty muszą zawierać szczegółowy opis poszczególnych działań oraz harmonogram ich realizacji. Złożenie oferty niezawierającej informacji na wszystkie punkty bądź ogólnikowe wypełnienie oferty, będzie skutkować niższą oceną złożonej oferty.

V.                  Zasady przyznawania dotacji

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 3 oferty.

3. W przypadku przekroczenia przez oferenta wskazanego limitu ofert możliwych do złożenia, ocenie będzie podlegać tylko taka liczba ofert, jaka została określona w ogłoszeniu. O wyborze ofert do oceny decydować będzie kolejność wpływu do Urzędu.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy własny w wysokości 5 % - oznacza to, że minimum 5 % kosztu całkowitego zadania powinno pochodzić z: finansowych środków własnych lub środków finansowych z innych źródeł publicznych.

6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć proporcjonalnie zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

7. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan będzie przekazanie środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia jednorazowo lub w transzach.

8. Burmistrz Miasta Kościana zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

9. Burmistrz Miasta Kościana może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że zaktualizowana oferta realizacji zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie lub podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych albo zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VI.                  Warunki i termin realizacji zadania

1. Realizacja zadania nastąpi w terminie wskazanym w umowie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. W trakcie realizowania zawartych umów będą obowiązywały niżej wymienione zasady:

1) podstawą realizacji zadania będzie zawarta umowa, której integralną częścią jest złożona oferta lub zaktualizowana oferta,

2) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów; przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 10 %,

3) umowy będą podpisywane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest do zaktualizowania oferty realizacji zadania niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Kościan, a oferentem.

4. Dotacja będzie przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

5. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu odbiorcami działań byli mieszkańcy miasta Kościana.

6. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

7. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Burmistrza Miasta Kościana:

a) o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadań, w szczególności
o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu, miejsca realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego realizowanego zadania, w celu uzyskania zgody,

b) o dokonanych zmianach, dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie oraz danych teleadresowych,

c) o ewentualnych zdarzeniach losowych, które mogłyby wpłynąć na realizację zadania.

8. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

9. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od daty rozpoczęcia realizacji zadania określonego w umowie.

VII.                  Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 20.02.2023 roku przy wykorzystaniu generatora ofert i sprawozdań witkac.pl. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i złożyć w Urzędzie Miejskim Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Kościana) w terminie do dnia 21.02.2023 r.

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Generator ofert i sprawozdań www.witkac.pl zawiera obowiązujący wzór oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Wypełnienie oferty w generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty.

4. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój nr 203, tel. 65 512 22 23 lub 65 512 14 66 wew. 304.

VIII.                  Termin i tryb wyboru oferty

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Burmistrz Miasta Kościana w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert, a następnie poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego Kościana.

3. Decyzja Burmistrza Miasta Kościana o odmowie lub przyznaniu dotacji jest ostateczna.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama