Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 06.02.2023 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 400 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w prowadzeniu programów inkubacji/preinkubacji/akceleracji lub w przypadku organizacji prowadzących działalność w regionie mazowieckim doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

W konkursie wybrany zostanie program inkubacji/preinkubacji, w ramach którego udzielane będzie wsparcie biznesowe studentom/doktorantom/uczestnikom szkół doktorskich z regionu mazowieckiego regionalnego.

1) Oferta powinna zawierać:

a) koncepcję programu preinkubacyjnego/inkubacyjnego wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanych działań *), w tym:

           koncepcję kampanii promocyjnej ze wskazaniem działań, kanałów i narzędzi promocji,

           metodologię rekrutacji uczestników do zespołów projektowych; uczestnikami programu mogą być studenci, doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich,

           założenia i opis programu szkoleniowo-doradczego, przy czym projekt powinien być zorganizowany w sposób kaskadowy, co oznacza, że liczba wstępnie zrekrutowanych zespołów projektowych będzie się zmniejszać w 

                kolejnych etapach programu,

           wykaz ekspertów i mentorów biorących udział w programie wraz z opisami ich kompetencji,

           liczbę uczestników planowaną do objęcia programem,

           informacje o nagrodach dla laureatów programu i podziale ich wartości (łączna wartość nagród finansowych to maximum 5% udzielonej dotacji, minimalna kwota nagrody to 5 tys. zł),

           informacje o ewentualnych dodatkowych, zaproponowanych przez oferenta działaniach;

           planowane rezultaty programu,

           informacje o metodach ewaluacji rezultatów wdrożenia programu,

b) harmonogram realizacji zadania,

c) kalkulację kosztów niezbędnych do realizacji zadania,

d) informację na temat doświadczenia oferenta w prowadzeniu programów preinkubacyjnych/ inkubacyjnych/ akceleracyjnych,

e) informację na temat doświadczenia oferenta w zakresie wspierania przedsiębiorczości w regionie mazowieckim regionalnym;

2) Rezultaty wymagane do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania publicznego:

a) wsparciem w fazie preinkubacji zostanie objętych nie mniej niż 21 uczestników (osoby objęte programem),

b) zostanie przeprowadzonych łącznie nie mniej niż 40 godzin szkoleniowych,

c) odbędzie się łącznie nie mniej niż 15 godzin konsultacji indywidualnych dla każdego zespołu projektowego,

d) organizacja wydarzenia podsumowującego efekty programu preinkubacji/inkubacji (w formie Demo Day), w ramach którego nagrodzony zostanie najlepszy zespół projektowy/najlepsze zespoły projektowe; wymagane jest 

        zaproszenie przedstawicieli województwa mazowieckiego na wydarzenie podsumowujące program preinkubacji/inkubacji,

e) nie mniej niż 70% uczestników programu w wyniku jego ewaluacji potwierdzi zdobycie nowych umiejętności i kompetencji;

3) Oferty powinny zostać złożone w partnerstwie co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

        przy czym jeden partner powinien prowadzić działalność na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego, a drugi partner w regionie mazowieckim stołecznym;

4) Organizacja prowadząca działalność w regionie mazowieckim stołecznym musi wykazać doświadczenie w prowadzeniu programów preinkubacji/inkubacji lub akceleracji;

5) Organizacja prowadząca działalność w regionie mazowieckim regionalnym musi wykazać doświadczenie w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

 

*)Warunkiem podpisania umowy jest przygotowanie i złożenie regulaminu programu preinkubacyjnego. Regulamin programu preinkubacyjnego nie jest obowiązkowy na etapie składania oferty. W ramach programu preinkubacji powinny zostać utworzone zespoły projektowe, których zadaniem będzie praca nad wybranym przez siebie pomysłem biznesowym. Realizowane wsparcie w ramach programu preinkubacji powinno pozwolić na rozwinięcie pomysłu biznesowego do etapu opracowania Minimum Viable Product.

Regulamin konkursu musi uwzględniać udział partnerów biznesowych (firm innowacyjnych). Udział partnerów biznesowych umożliwi nawiązanie kontaktów, zdobycie doświadczenia i wiedzy eksperckiej, a także budowanie rozwiązań w oparciu o potrzeby partnera/partnerów. Za uczestnictwo w programie partnerów biznesowych odpowiada Zleceniobiorca.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama