Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2023 roku

Reklama
Nabór od 16.01.2023 do 07.02.2023 15:29
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu
Łączny budżet 221 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 221 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Miasto Ustka, Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury, Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Animacja czasu wolnego z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2023 roku..

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PN. „ANIMACJA CZASU WOLNEGO Z PROGRAMAMI PROFILAKTYCZNYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W 2023 ROKU”.

 

Podstawa prawna:

- art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),

- art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.),

- art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.),

- art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.),

- art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

- Budżet Miasta Ustka na 2023 r.,

- Uchwała Nr LXVIII/602/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: przyjęcia programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.

- Uchwała Nr LXIX/620/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2023 rok.

 

I. Rodzaj zadania

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Animacja czasu wolnego
z programami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży w 2023 roku”.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach zajęć np.: edukacyjnych, sportowych, turystycznych, sztuki, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka.

 

Cel główny:

Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Cele szczegółowe :

a) Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania czasy wolnego,

b) Promowanie rywalizacji z zachowaniem zasady fair play,

c) Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole,

d) Rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży, w tym umiejętności

radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

e) Kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,

f) Działania przeciwdziałające agresji i niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

g) Rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników,

h) Integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych,

i) Poprawa warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów w grupach rówieśniczych,

j) Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw

innych,

k) Działania profilaktyczne służące ograniczeniu zjawisk ryzykownych, przemocy,

l) Zwiększenie świadomości młodzieży i dzieci w zakresie zagrożeń alkoholowych,

m) Powiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat wyrobów tytoniowych i alkoholowych,

n) Utrwalanie właściwych postaw uczestników wobec środków psychoaktywnych,

o) Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych,

p) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej,

q) Wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć.

 

Założenia:

Konkurs swym zakresem obejmie zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Ustka na 2023 rok.

 

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania oraz oczekiwane źródła danych o osiągniętych wskaźnikach:

a. liczba dzieci i młodzieży - Mieszkańców Miasta Ustka, korzystających z oferty zajęć, przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika listy obecności, podpisane kontrakty, deklaracje uczestnictwa;

b. liczba rodziców - Mieszkańców Miasta Ustka korzystających ze wspólnych zajęć, wydarzeń przeprowadzonych warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika: listy obecności;

c. liczba godzin zajęć dedykowanych dzieciom i młodzieży, rodzicom – Mieszkańcom Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć; liczba przeprowadzonych zajęć oraz warsztatów profilaktycznych; źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz godzin, harmonogramy, karty pracy, ewidencja godzin osób prowadzących, protokół odbioru wykonania zadania/usługi, listy obecności;

d. liczba szkoleń i warsztatów skierowanych do rodziców/opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka w podziale na rodzaj zajęć oraz warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: konspekty/programy szkoleń i warsztatów;

e. liczba zorganizowanych wydarzeń integracyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży rodziców/opiekunów - Mieszkańców Miasta Ustka; w podziale na rodzaj zajęć oraz  warsztatów profilaktycznych, źródło danych do pomiaru wskaźnika: wykaz wydarzeń,  informacje prasowe,
w tym media społecznościowe, dokumentacja fotograficzna.

 

II. Wysokość środków przyznanych na realizację zadania: 221 000,00 złotych.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327
z późn. zm.).

2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie powierzenia
lub wsparcia wykonania zadania.

3. Wkład oferenta może pochodzić z:

    a) wkładu własnego finansowego;

    b) wkładu własnego osobowego;

    c) wkładu własnego rzeczowego.

Oferent nie może pobierać żadnych opłat od odbiorców zadania.

4. W wyniku postępowania konkursowego do udzielenia dotacji może zostać wybrana  więcej,
niż jedna oferta – do wysokości posiadanych środków finansowych.

5. Z dotacji mogą zostać sfinansowane tylko i wyłącznie koszty związane z realizacją zadania
na rzecz mieszkańców Miasta Ustka.

6. Oferent ma obowiązek weryfikować miejsce zamieszkania uczestników zadania na podstawie pierwszej strony deklaracji podatkowej rodziców/rodzica/uczestnika składanej za poprzedni
rok podatkowy lub na podstawie posiadania Usteckiej Karty Mieszkańca – w tym celu oferent składa zobowiązanie o treści przygotowanej przez Zleceniobiorcę, stanowiące załącznik
do umowy o realizację zadania publicznego.

7. Oferent ma obowiązek wykazać w punkcie 3 Części II oferty tj. „Syntetyczny opis zadania” dokładną kalkulację kosztu zajęć na 1 uczestnika zadania.

8. Kalkulacja powinna być sporządzona na podstawie wysokości kosztów za ostatni
rok kalendarzowy, uwzględniając wzrost cen towarów i usług na poziomie maksymalnie 5%
w stosunku do roku ubiegłego.

9. Przygotowana kalkulacja powinna uwzględniać wysokość kosztów poniesionych na jednego uczestnika zajęć.

10. Od wysokości ww. kosztów należy odjąć środki pochodzące z darowizn, wpłat sponsorskich
i innych środków zewnętrznych.

11. Dofinansowanie udzielane będzie w wysokości procentowej określonej w stosunku
do kosztów poniesionych na jednego uczestnika zajęć.

12. Wysokość dofinansowania stanowić będzie iloczyn ustalonego procentowego wskaźnika dofinansowania oraz zadeklarowanej ilości uczestników - Mieszkańców Ustki. W zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a Oferentem umowie zostanie ustalona maksymalna liczba uczestników zadania objęta dofinansowaniem.

13. O wysokości dofinansowania, w stosunku do każdej oferty, ostateczną decyzję podejmie Burmistrz Miasta Ustka.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy 01.01.2023 r. a dniem 31.12.2023 r.

2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją, od dnia zawarcia umowy.

3. Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

4. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:

a) Oferent zapewnia udział tylko Mieszkańcom Miasta Ustka.

b) Dotacja przekazywana będzie w okresach miesięcznych, na podstawie okazanych dokumentów księgowych, potwierdzających ogólną liczbę osób biorących udział  w zadaniu

c) Z dotacji mogą być finansowane wszelkie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w tym w szczególności koszty: organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, rodziców w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowania m. in.: plakatów, broszur, ulotek.

d) Koszty administracyjne, w tym m. in. koordynacji, obsługi księgowo – administracyjnej, mediów nie mogą przekroczyć 15 % wysokości dotacji.

e) Oferent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w zakresie realizowanych zajęć
od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

f) Oferent ustala zasady udziału w zajęciach w postaci regulaminów uczestnictwa.

g) Oferent musi wykazać, że posiada wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.

h) Dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie.

i) Oferent ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.).

5. Dotacja nie będzie udzielana na:

a) zakup gruntów,

b) działalność gospodarczą,

c) działalność polityczną,

d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana,

f) pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych
z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana.

6. Dopuszcza się ewentualne zmiany określone zawartymi w trakcie trwania umowy - aneksami, polegające na przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą
do zmiany kwoty dotacji, jak również nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. Ewentualne zmiany należy wprowadzać na bieżąco w trakcie realizacji zadania, przed wydatkowaniem tych środków. Obowiązek aneksowania nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiło zwiększenie
lub zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji w danej pozycji kosztorysowej w odniesieniu do grupy kosztów (łącznie wszystkie pozycje działania) do 10% jej wartości w danym roku.

W przypadku, gdy Oferent wykazał w danej pozycji kosztorysowej wyższy wkład własny finansowy i/lub wyższy wkład rzeczowy i osobowy, przekraczający 10%, zawarcie aneksu nie jest również wymagane. Natomiast, gdy Oferent wykazał w danej pozycji kosztorysowej obniżenie wkładu własnego finansowego i/lub wkładu rzeczowego i osobowego w stosunku do wcześniej zdeklarowanego, wówczas konieczne jest podpisanie aneksu. Obniżenie któregokolwiek
z wkładów własnych będzie skutkowało proporcjonalnym obniżeniem przyznanej dotacji.

7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.

8. Dopuszcza się dopisywanie kolejnych rodzajów kosztów w ofercie, na podstawie, której Oferent otrzymał dotację tylko i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej i uzyskaniu zgody Zleceniodawcy. Oferent musi wykazać, że koszt ten jest uzasadniony, a jego zaplanowanie
na etapie składania oferty nie było zasadne lub możliwe. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys zadania po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

Zmiany wymagają aneksu do umowy. Wprowadzony koszt nie może być podstawą do zwiększenia wysokości dotacji i finansowany może być tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie innego kosztu finansowanego z dotacji lub ze środków własnych.

9. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów realizacji zadania publicznego. Zmiany powyżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta poprzedzonej pisemną informacją od organizacji oraz aneksu do umowy.

 

V. Warunki i terminy składania ofert.

1. Składanie ofert odbywa się jednoetapowo tj. wyłącznie za pomocą platformy    elektronicznej Witkac.pl.

2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 7 lutego 2023 r. do godz. 15:29:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert.

3. Oferty złożone w papierowej wersji nie będą rozpatrywane.

4. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

5. Wymagane załączniki do oferty (w formie elektronicznej, np.skanu):

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących –
nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS,

b) w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne   pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami
i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d) w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera o sposobie reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e) wyciąg ze statutu organizacji potwierdzający działalność w sferze pożytku, której dotyczy konkurs, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji,

f)  dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu,

g)  w przypadku organizacji, które po raz pierwszy ubiegają się o otrzymanie dotacji z Miasta Ustka należy załączyć ostatnie zatwierdzone przez organy Oferenta sprawozdanie merytoryczne
i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa).

6. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku
w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty
(tj. ich elektroniczne odpowiedniki) dla swojej ważności muszą zostać niezwłocznie dostarczone i być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu, stanowi o nieważności danego dokumentu.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a) uzupełnienia brakujących podpisów na złożonej ofercie, w przypadku, gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b) uzupełnienia brakujących załączników.

9. Nie ma możliwości wymiany ofert.

10. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków

formalnych:

a) złożenie po terminie;

b) wypełnienie poszczególnych punktów formularza oferty w sposób nieprawidłowy
tj. np. poprzez wstawienie znaków, symboli, liter itp. nie będących wypowiedzią, zdaniem odnoszącym się do pytania/polecenia;

c) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części V ogłoszenia
o konkursie.

11. W ofercie należy wypełnić pkt 6 w Części III w odniesieniu do zakładanych rezultatów realizacji zadania określonych w części I. Ogłoszenia o konkursie – zakładane rezultaty należy określić liczbowo.

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane
w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru.

1. Oferty zostaną zaopiniowane w terminie najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

2. Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową, działającą na podstawie i w zgodzie
z zapisami Załącznika do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

3. Komisja Konkursowa powołana zostaje na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka.

4. Nabór na członków komisji konkursowej powoływanej w celu rozpatrywania ofert złożonych
w ramach niniejszego konkursu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem Burmistrza Miasta Ustka. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany
i wypełniony przez samego kandydata/kandydatkę lub też przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę, będący załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie – każdorazowo wymagany jest podpis zarówno kandydata/kandydatki jak i organizacji, którą
ma reprezentować.

5. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie poprzez wypełnienie Karty Oceny Formalnej oraz Karty Oceny Merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 2 i Nr 3 do ogłoszenia. Oceny Formalnej dokonuje jeden członek Komisji – osoba zatrudniona w Urzędzie Miasta Ustka. Karty Oceny Merytorycznej wypełniają wszyscy członkowie Komisji. Liczba uzyskanych punktów przez oferenta stanowić będzie średnią wyciągniętą z ocen cząstkowych członków Komisji.

6. Każda oferta może maksymalnie uzyskać 53 punkty za spełnienie kryteriów merytorycznych. Komisja ma prawo odrzucić oferty, które nie uzyskały minimum 50% możliwych punktów podczas oceny merytorycznej.

7. Oferty, które spełniają warunki formalne oraz które zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym zostaną przedstawione Burmistrzowi Miasta Ustka celem podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu oraz wysokości wsparcia.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 17 lutego 2023 r. na stronie internetowej www.ustka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „Witkac.pl”.

9. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Ustka, a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.

10. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (0-11 pkt),

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego (0-13 pkt),

c) ocena proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-13 pkt),

d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-2pkt),

e) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-4 pkt),

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczania dotacji (minus 10 – 10 pkt).

11. Kwota przyznanej dotacji może być inna od wnioskowanej. W przypadku przyznania dotacji
w wysokości innej niż wnioskowana, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania w terminie ustalonym przez Burmistrz Miasta Ustka.

12. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna dany koszt za niekwalifikowany tj. zbędny przy realizacji zadania, podmiot ubiegający się o dotację dokona korekty kosztorysu zadania
w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową.

13. Wybraną do dofinansowania ofertę w wersji ostatecznie zaakceptowanej przez Gminę Miasto Ustka wraz z załącznikami należy wydrukować i dostarczyć Zleceniodawcy w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Dokumenty te będą stanowić załączniki do umowy.

14. Burmistrz Miasta Ustka zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Od odmowy przyznania dotacji odwołanie nie przysługuje.

15. W związku z potrzebą zminimalizowania skutków pandemii spowodowanej wirusem COVID - 19 realizacja procedury ogłoszenia o konkursie może być wstrzymana. Realizacja procedury udzielania dotacji, jak również realizacja zadania publicznego może być wstrzymana, przesunięta w czasie lub całkowicie odwołana.

 

VII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim.

Miasto Ustka w 2022 r. wydatkowała w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi środki budżetowe na realizację zadania publicznego określonego niniejszym regulaminem konkursowym w łącznej wysokości 189 304,00 zł. Na realizację ww. zadań w 2023 r.
nie wydatkowano środków finansowych w tym zakresie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do informowania, że zadanie publiczne jest  współfinansowane lub finansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Ustka. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania,

b) niezwłocznego poinformowania Gminy Miasto Ustka o planowanych zmianach powyżej 15 % poszczególnych założonych rezultatów, gdyż wymagają one zgody Miasta, poprzedzonej pisemną informacją od organizacji, oraz aneksu do umowy,

c) niezwłocznego poinformowania Gminy Miasto Ustka o planowanych przesunięciach wydatków pomiędzy pozycjami kosztowymi, które nie prowadzą do zmiany kwoty dotacji, jak również
nie zmienią rzeczowego charakteru zadania. W takim przypadku  przed planowanym przesunięciem należy podpisać aneks do umowy. Obowiązek anektowania nie dotyczy sytuacji,
w której nastąpiło zwiększenie lub zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji w danej pozycji kosztorysowej w odniesieniu do grupy kosztów (łącznie wszystkie pozycje działania)
do 10 % jej wartości w danym roku,

d) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Gminy Miasto Ustka oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji merytorycznej w zakresie realizowanego zadania celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej,

e) podawania danych i informacji dotyczących realizowanego zadania na każdorazowe
lub cykliczne żądanie Gminy Miasto Ustka i w oczekiwanej formie,

f) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

 

IX. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję, iż:

 

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą – Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany, jako Administrator).

Z administratorem można się skontaktować:

1) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka;

2) telefonicznie 59 8154300

3) fax - 59 8152900

4) przez email: bom1@um.ustka.pl.

 

2. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@um.ustka.pl.

 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu :

1) przyjęcia oferty realizacji zadania publicznego,

2) opiniowanie oferty przez Komisję konkursową powoływaną przez Burmistrza Miasta Ustka,

3) akceptacji lub odrzucenia ofert,

4) ogłoszenie wyniku konkursu na stronie internetowej Urzędu,

5) zawarcie umowy na zaakceptowane oferty pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie,

a podmiotem wyłonionym w postępowaniu konkursowym,

6) kontroli i oceny realizacji zadania,

7) archiwizacji sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze), w związku z obowiązkami prawnymi określonymi
w prawie krajowym:

1) Obowiązek prawny wynikający z Rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

3) Obowiązek prawny wynikający z art. 5 ustawy z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie tych przepisów mamy obowiązek zarchiwizowania sprawy.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po zakończeniu obowiązywania

umowy.

 

5. Odbiorcy danych.

Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

1) Komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta Ustka.

2) Witkac Sp. z o.o., z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 5a w zakresie obsługi systemu

informatycznego na podstawie umowy powierzenia danych.

 

6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie  

    danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa    

    lub w ramach sprawowania władzy publicznej

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

8. Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Wymóg podania danych.

W celu przystąpienia do konkursu podanie danych w zakresie określonym w przepisach prawa jest obowiązkowe. Brak podania wymaganych danych spowoduje wykluczenie oferty z konkursu.

 

 

.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama