Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs ofert nr 2/2023 ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Reklama
Nabór od 13.01.2023 do 03.02.2023 15:29
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert nr 2/2023 ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”.

Celem otwartego konkursu ofert nr 2/2023 jest wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, poprzez realizację następujących działań:
1) szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów, obozów sportowych i udział w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa szkół;

2) organizowanie w Powiecie imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim mających istotne znaczenie dla rozwoju sportu i kultury fizycznej;

3) popularyzacja turystyki m.in. poprzez organizację rajdów, konkursów, obozów sportowych.

Z otwartego konkursu ofert nr 2/2023 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne z celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, imprezy o charakterze wyłącznie komercyjnym, rekreacyjnym, rozrywkowym oraz gminne i lokalne festyny, zabawy, wycieczki i biesiady, mające na celu integrację lokalnych społeczności.

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadań ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 w 2023 r. wynosi 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą budżetową Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2023.

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym udział procentowy udzielonego dofinansowania ze środków budżetu powiatu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany wkład organizacji wynosi minimum 20% całkowitych kosztów zadania. Przy czym minimum 10% całkowitych kosztów zadania stanowi wymagany udział środków finansowych własnych bądź pochodzących z innych źródeł oraz maksimum 10% całkowitych kosztów zadania stanowi wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) oraz wkład rzeczowy (w tym przedmioty służące realizacji zadania oraz usługi świadczone na rzecz projektu nieodpłatnie).   

Jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe. W pozostałych przypadkach przyjmuje się, że wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 19,00 zł za jedną godzinę pracy, z zastrzeżeniem, że praca wolontariusza nie przekracza 160 godzin w skali miesiąca.

Kalkulacja wartości wkładu rzeczowego powinna być dokonywana jedynie w zakresie,w jakim wkład ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych.

Z dotacji Powiatu mogą być pokryte:

1) koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np.: wynajem sal i wynajem niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zajęć, koszty transportu, zakupu nagród, odzieży, koszty zakwaterowania;

2) koszty wyżywienia w wysokości do 30% kwoty dotacji;

3) koszty materiałów promocyjnych;

4) koszty osobowe merytoryczne takie jak: wynagrodzenia kadry szkoleniowej, sędziów sportowych;

5) koszty sprzętu i wyposażenia w wysokości do 30% kwoty dotacji. 

Z dotacji udzielonej z budżetu Powiatu nie mogą być pokrywane wydatki:

1) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów;

2) poniesione na przygotowanie oferty i koordynację zadania;

3) z tytułu opłat i kar umownych;

4) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia;

5) nieuwzględnione w ofercie, niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania;

6) poniesione przed terminem zawarcia umowy na realizację zadania publicznego

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów bez limitu. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu z realizacji zadania.

Zadanie, na które jest składana oferta, winno być wykonane w roku 2023. Umowa może obowiązywać strony od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 17 grudnia 2023 r., przy czym to oferent określa termin realizacji zadania – ramy czasowe (datę rozpoczęcia i zakończenia zadania), w których będą dokonywane wydatki na realizację zadania, mając na uwadze, że:

1) wydatki z przyznanej dotacji mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy;

2) dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do dofinansowania z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego rekomendowane będą zadania, które spełniły kryteria oceny formalnej i w ocenie merytorycznej uzyskały nie mniej niż 20 punktów.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu otwartego konkursu ofert nr 2/2023, stanowiącego załącznik do ogłoszenia naboru.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama