Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością - realizacja w terminie styczeń - grudzień...

Reklama
Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością - realizacja w terminie styczeń - grudzień 2023 r
Nabór od 13.01.2023 do 06.02.2023 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością - realizacja w terminie styczeń - grudzień 2023 r..

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” w terminie styczeń - grudzień 2023 r.

1. Charakterystyka zadania:

 1. cel zadania to wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych;
 2. obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 85 treningów zgodnie z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania oraz udział we współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych;
 3. rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to listy przeprowadzonych treningów oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;
 4. zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

2. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)   podstawowym celem statutowym jest działalność w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością;

2)   prowadzą udokumentowane szkolenie sportowe w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2022 r.;

3)   uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.

3. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji,a dotacja przeznaczona na ten cel nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

4. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5.  Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

6.  Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

7.  Działania związane z organizacją zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych muszą spełniać następujące wymogi:

 1. oferent musi prowadzić działalność sportową dla osób z niepełnosprawnością, czyli systematyczne zajęcia treningowe, na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi);
 2. oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
 3. uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność
  za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi klub;
 4. zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 1 stycznia do 15 grudnia 2023 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania), w wymiarze minimum 2 razy w tygodniu, przez 90 minut, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i winny uwzględniać udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych prowadzonym przez krajowe organizacje sportowe osób niepełnosprawnych;
 5. w ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane koszty utrzymania lub wynajmu obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty zakupu sprzętu, koszty udziału
  w zawodach, koszty organizacji zgrupowań, koszty zakupu odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz koszty płac szkoleniowców;
 6. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 10.000 zł;
 7. zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 8. szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków budżetu Miasta Łodzi może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
 9. poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej realizującej zadanie;
 10. jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec;
 11. zajęcia muszą być udokumentowane za pomocą listy przeprowadzonych treningów, którą należy złożyć w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz
  z dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 12. środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych;
 13. w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania zaleca się uwzględnienie kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania;
 14. zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami;
 15. w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna;
 16. przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej:

- wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,   

-  wstępu do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

-  osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób
z miejsca gdzie realizowane jest zadanie publiczne.

b) w obszarze dostępności cyfrowej - treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo,

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

- obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe
i aplikacje,

-   na stronie internetowej podmiotu informacji o realizowanym zadaniu publicznym w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści
w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,

- na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

     17. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a)  zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;

    18. informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego. 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama