Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie styczeń – grudzień 2023 r. (Działanie II: Szkolenie...

Reklama
Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie styczeń – grudzień 2023 r. (Działanie II: Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora)
Nabór od 13.01.2023 do 06.02.2023 16:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie szkolenia sportowego - realizacja w terminie styczeń – grudzień 2023 r. (Działanie II: Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora).

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „wspieranie szkolenia sportowego”, w terminie styczeń – grudzień 2023 r.

1. Charakterystyka zadania:

 1. Cel zadania to wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu.
 2. Obligatoryjne rezultaty zadania to zorganizowanie co najmniej 130 treningów zgodnie z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania oraz udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
 3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to listy przeprowadzonych treningów oraz wszelkie źródła informacji potwierdzające uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.
 4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

2.  W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki ogólne:

 1. do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie kluby sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udziałw zawodach poza terenem Miasta Łodzi) oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2022 roku;
 2. uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC),
  pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub;
 3. oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego - własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
 4. oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 5. wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
 6. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
 7. oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych, ponadto prowadzone szkolenie nie może pokrywać się i być współfinansowane w ramach programów nauczania realizowanych przez Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi;
 8. w ramach wnioskowanej dotacji mogą zostać rozliczone koszty obsługi księgowej w kwocie nie wyższej niż 250 zł brutto miesięcznie;
 9. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 10.000 zł;
 10. zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185);
 11. szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
 12. zajęcia muszą być udokumentowane za pomocą listy przeprowadzonych treningów, którą należy złożyć w momencie składania sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz
  z dokumentami potwierdzającymi uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym;
 13. w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania: opisu poszczególnych działań, harmonogramu realizacji zadania i kalkulacji przewidywanych kosztów;
 14. środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych;
 15. w kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania zaleca się uwzględnienie kosztów, które zostaną poniesione na zapewnianie dostępności realizowanego zadania;
 16. zadania publiczne powinny być zaprojektowanie i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami;
 17. w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), o ile jestto możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna;

    18. przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego:

a) w obszarze dostępności architektonicznej - wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne;

b) w obszarze dostępności cyfrowej - treści cyfrowe opracowywane i publikowane w ramach zadania publicznego muszą być dostępne cyfrowo;

c) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, zapewnienie komunikacji
w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

    19. zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności, w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Według art. 7 ust. 2 ustawy dostęp alternatywny polega w szczególności na:

  a)  zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

b) zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

  c) wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób;

     20. informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty. Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

 

Wymagania szczegółowe do konkretnych działań:

Działanie II

Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora

1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).

2. Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie:

 1. szkolenie dotyczy wyłącznie dyscyplin objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, w których może być powołana kadra młodzika;
 2. oferta musi dotyczyć organizacji i koordynacji szkolenia kadry dla wszystkich zakwalifikowanych, łódzkich dyscyplin łącznie;
 3. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, uzdolnioną sportowo, spełniającą wymagania selekcyjne, ustalone dla danej dyscypliny sportu;
 4. uczestnik szkolenia musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC);
 5. szkolenie może się odbywać wyłącznie w formie zgrupowań i konsultacji;
 6. koszt uczestnictwa zawodnika w szkoleniu nie może przekroczyć kwoty 10 zł za osobodzień;
 7. szkoleniowcy koordynujący realizację zadania w danej dyscyplinie muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. szkolenie musi być udokumentowane zgodnie z przepisami.

3. Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora:

 1. udział dotyczy wyłącznie finałów Mistrzostw Polski, organizowanych w dyscyplinach objętych systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
 2. refundacja przewidziana jest dla klubów, których zawodniczki, zawodnicy, bądź zespoły zajmą w zawodach rangi Mistrzostw Polski miejsca 1-6, przy czym pierwszeństwo mają dyscypliny olimpijskie;  
 3. oferta musi dotyczyć organizacji udziału, koordynacji i podsumowania zadania dla wszystkich dyscyplin łącznie;
 4. uczestnik zadania musi posiadać statut członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczony (NW,OC) przez klub;
 5. szkoleniowcy zatrudnieni w klubie do prowadzenia zadania muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w sporcie, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
 6. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekraczać 60 zł za osobodzień i może dotyczyć zakwaterowania, wyżywienia, opłaty startowej i transportu (wg. stawek PKP - II klasa pociąg pospieszny).

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama