Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej

Reklama
Nabór od 12.01.2023 do 02.02.2023 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodziny, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na WSPARCIE realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej .

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr  21/23 z dnia 10stycznia 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:


1. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, kwota: 150 000,00 zł
2. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób, kwota: 100 000,00 zł
 

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r.
 

Nabór ofert trwa do 2 lutego 2023 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl). 

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 26 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wzór wniosku dotyczącego udziału w pracach komisji konkursowej dostępne są w załączeniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama