Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Ogłoszenie nr I/2023 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 11.01.2023 do 01.02.2023 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 219 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 68 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr I/2023 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 01.02.2023 r.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

 

Maksymalna liczba punktów

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów

1-2 lat: 3 pkt.

3-5 lat: 5 pkt.

pow. 5 lat: 10 pkt..

10

Kwalifikacje i doświadczenie kadry biorącej udział w merytorycznej realizacji zadania

Kadra z doświadczeniem od 1 -2 lat w realizacji podobnych przedsięwzięć: 10pktów

od 2-5 lat: 5 pkt.

powyżej 5 lat: 10 pkt.

10

Zasięg projektu, liczba potencjalnych beneficjentów

do 100 uczestników:  3 pkt.

101-150: 5 pkt.

pow. 150: 10 pkt.

10

Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych odbiorców poprzez ich czynny udział   w realizacji zadania

4

Wpływ projektu  na integrację grup odbiorców zadania w czasie realizacji zadania

4

Znaczenie realizacji zadania w wymiarze długofalowym

4

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony / zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3pkt.

10

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna – dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 1 pkt.
 3. ocena pozytywna - 2 pkt.

2

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0- 5 pkt.

20

Wartość merytoryczna projektu:

 1. określenie grupy docelowej (liczba osób, charakterystyka grupy, sposób rekrutacji): 0-2 pkt.
 2. spójność działań określonych w harmonogramie: 0-2 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-2 pkt.
 4. innowacyjność: 0-2 pkt.
 5. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-2 pkt.

10

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt. 

16

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
 

 

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama