Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania

Reklama
Nabór od 14.01.2023 do 06.02.2023 23:59
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Rezultaty i informacje specyfikujące zadanie:

 1. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem działalności gospodarczej (regionalnych animatorów rozwoju regionalnego).
 2. Planowane jest wsparcie:
  1. co najmniej jednego zadania realizowanego w regionie warszawskim stołecznym;
  2. co najmniej po jednym zadaniu realizowanym w każdym podregionie wchodzącym w skład regionu mazowieckiego regionalnego (płockim, ciechanowskim, ostrołęckim, siedleckim, radomskim, żyrardowskim – zgodnie z aktualnym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego wg klasyfikacji NUTS 3) – jeżeli dla każdego z podregionów zostanie złożona oferta;
  3. w pierwszej kolejności – w każdym z podregionów oraz w regionie warszawskim stołecznym wybrana zostanie 1 oferta – posiadająca największą liczbę punktów, która będzie mogła otrzymać dotację; w przypadku, gdy limit środków nie zostanie wyczerpany, dotację będą mogły otrzymać kolejne oferty z listy rankingowej, które otrzymały największą liczbę punktów (niezależnie od podregionu, którego dotyczą);
  4. oferty mogą zostać złożone w partnerstwie co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym uczestnikiem partnerstwa musi być przynajmniej jeden podmiot z podregionu, którego dotyczy oferta.
  5. jedna oferta musi dotyczyć przedsięwzięcia realizowanego wyłącznie w jednej z wyżej wymienionych jednostek statystycznych.
  6. dopuszcza się, aby jeden podmiot złożył maksymalnie dwie oferty dotyczące przedsięwzięć w dwóch podregionach; w przypadku składania dwóch ofert przez dany podmiot, jedna z ofert musi być ofertą w partnerstwie.
 3. W ramach konkursu szczególny nacisk zostanie położony na przedsięwzięcia, które:
  1. mają szeroki zakres oddziaływania, co pozwoli przyciągnąć i zainteresować transformacją cyfrową dużą liczbę przedsiębiorców z sektorów tradycyjnych i rolnictwa;
  2. poprzez formułę realizacji oraz poruszoną tematykę i zapraszanych gości/prelegentów przyczynią się do większej aktywności i integracji oraz zwiększenia w zakresie transformacji cyfrowej świadomości podmiotów działających w danym podregionie;
  3. umożliwią rozwój kompetencji w obszarze transformacji cyfrowej i prowadzenia biznesu, które w przyszłości mogą się przełożyć na zmianę modeli biznesowych przedsiębiorstw funkcjonujących w danym podregionie.
 4. Animatorzy regionalni będą mieli za zadanie zorganizować co najmniej 3 spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, których działalność wpisuje się w inteligentną specjalizację Mazowsza, tzn. w obszary opisane w Załączniku nr 1 Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego do Regionalnej Strategii Województwa Mazowieckiego do 2030 r.[1])
  1. Animatorzy będą odpowiedzialni za zaplanowanie, organizację i moderowanie spotkań z przedsiębiorcami w formie warsztatów.
  2. W każdym warsztacie powinni wziąć udział przedstawiciele co najmniej 15 firm z regionu lub podregionu, którego dotyczy zadanie (posiadających siedzibę, filię lub oddział na danym terenie), prowadzących działalność związaną z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. W przypadku organizacji cyklu spotkań poruszających różne zagadnienia (np. kolejnych etapów warsztatów) dopuszczalne jest uczestnictwo przedstawicieli tych samych podmiotów w kilku spotkaniach. W przypadku warsztatów realizowanych według tego samego programu należy zapewnić uczestnictwo innych podmiotów w każdym warsztacie. Dopuszczalna jest organizacja spotkań w formule online.
 5. Oferta powinna w szczególności zawierać:
  1. opis min. 1 przykładowego przedsięwzięcia animacyjnego zrealizowanego na rzecz przedsiębiorców przez oferenta w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty;
  2. opis koncepcji realizacji zadania, w tym wykaz tematów planowanych do poruszenia na spotkaniach, planowanych do zastosowania narzędzi (np. gra strategiczna), wskazanie regionu/podregionu, w którym zostaną zorganizowane spotkania;
  3. opis grupy docelowej, w tym zakładaną minimalną uczestników (nie mniej niż 15 na każde spotkanie) i branże, do których będą adresowane spotkania, opis sposobu rekrutacji uczestników, opis sposobu zapewnienia zaangażowania uczestników i utrzymanie minimalnej zakładanej frekwencji;
  4. opis celu i planowanych rezultatów warsztatów w kontekście zgodności z inteligentną specjalizacją.
 6. Jednym z oczekiwanych rezultatów zadania powinno być sprawozdanie, zawierające m.in.
  1. opis przebiegu każdego warsztatu i reprezentowanych zagadnień;
  2. wykaz firm reprezentowanych na każdym warsztacie;
  3. opis sposobu przeprowadzenia oceny (ewaluacji) warsztatów przez uczestników i przedstawienie wyników tej oceny.

Brak ujęcia w/w rezultatu będzie skutkował obniżeniem oceny w toku oceny merytorycznej.

W przypadku podpisania umowy o realizację zadania publicznego powyższe informacje muszą zostać zawarte w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

 1. W ofercie wymagane jest wypełnienie sekcji III.6 oferty - Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 2. W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:
  1. ocena jakości programu warsztatów, w tym ocena moderatora, doświadczenia ekspertów – od 0 do 4 punktów;
  2. sposób zapewnienia powiązania rezultatów spotkań z inteligentną specjalizacją – od 0 do 4 punktów;
  3. stopień ekspozycji wizerunku Województwa Mazowieckiego oraz wpływ zaplanowanych działań na promocję Województwa Mazowieckiego – od 0 do 2 punktów.
 3. Adresaci zadania

Do złożenia oferty w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 1. Oferenci, których oferty zostaną wybrane do dofinansowania będą zobligowani do dostarczenia szczegółowych programów warsztatów przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Zleceniodawca zadania publicznego zastrzega sobie wniesienia uwag do programów warsztatów. Oferenci są zobligowani do uwzględnienia uwag zgłoszonych do programów warsztatów.

 

[1]) Uchwała nr 26/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r.; https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/ris-mazovia/dokumenty/regionalna-strategia-innowacji-dla-mazowsza-do-2030-roku.html

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama