Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób...

Reklama
Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnic Targówek i Praga-Północ m.st. Warszawy
Nabór od 11.01.2023 do 01.02.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 760 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnic Targówek i Praga-Północ m.st. Warszawy.

 

Zadanie publiczne realizowane jest w formie trwałości rezultatów projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi, mieszkańców m.st. Warszawy. Zadanie publiczne wpisuje się w „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami do 2027 r. Działania objęte zadaniem konkursowym:

 1. prowadzenie klubu na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy: prowadzenie grupowych zajęć klubowych na terenie Dzielnicy Targówek przez 2 dni w tygodniu tj.
  w weekendy (sobota-niedziela) przez śr. 8 godzin dziennie, tj. śr. 64 godziny w miesiącu, dla 25 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, z niepełnosprawnością intelektualną, z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi. Łączna liczba godzin zajęć w latach 2023-2024 wyniesie średnio 1 616 godz., nie mniej niż 1300 godz.
 2. prowadzenie klubu na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy: prowadzenie grupowych zajęć klubowych na terenie Dzielnicy Praga-Północ przez 2 dni w tygodniu tj. w weekendy (sobota-niedziela) przez 8 godz. dziennie, tj. śr. 64 godziny w miesiącu, dla 25 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, z niepełnosprawnością intelektualną, z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi. Łączna liczba godzin zajęćw latach 2023-2024 wyniesie średnio 1 616 godz., nie mniej niż 1300 godz.

  Oferent zobowiązany jest do prowadzenia minimum trzech z czterech poniżej wymienionych rodzajów działań:

  a) mających na celu nabywanie, rozwijanie lub podtrzymywanie samodzielności,

  b) mających na celu umożliwienie i podtrzymywanie kontaktów społecznych,

  c) mających na celu udział w różnego rodzaju aktywnościach (np. kulturalnych,

   terapeutycznych, sportowych, turystycznych),

  d) innych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.

   

  Oferent zobowiązany jest zawrzeć w ofercie (w pkt. III.3 oferty „ Syntetyczny opis zadania”), projekt zasad działalności klubu zawierający co najmniej:

  a) cele działania klubu,

  b) określenie grupy osób uprawnionych do korzystania z klubu,

  c) zasady przyjmowania do klubu

  d) informacje o konsekwencjach nie stosowania się do zasad klubu,

  e) prawa i obowiązki uczestników klubu.

  Oferent zobowiązany jest zawrzeć w ofercie (w pkt. III.3 oferty), projekt programu działalności

  klubu zawierający co najmniej:

 3. formy działań i aktywności realizowanych wobec uczestników klubu i przyporządkowanie ich do rodzajów działań
 4. częstotliwość zajęć;
 5. ramowy, miesięczny i roczny plan zajęć.
 6. Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do stworzenia programu działalności klubu na każdy rok trwania umowy i comiesięcznego

  udostępniania uczestnikom planu zajęć na kolejny miesiąc.

  Miesięczny plan zajęć działalności musi zostać przekazany do Biura Pomocy i Projektów

  Społecznych do 1-go dnia miesiąca realizacji działań. Roczny Program działalności musi zostać przekazany do Biura Pomocy i Projektów Społecznych wraz ze sprawozdaniem częściowym za poprzedni rok.

  Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do stworzenia zasad działalności klubu na podstawie projektu regulaminu, zapoznania z nim wszystkich uczestników oraz przestrzegania jego zapisów.

  Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej realizowanego zadania. Oferent powinien zawrzeć w ofercie  (w pkt. III.3 oferty), koncept ewaluacji proponowanego zadania. Ewaluacja obejmować będzie okres co najmniej 12 miesięcy realizacji zadania, tak żeby uwzględniać w miarę możliwości pełny okres realizacji rocznego planu działania klubu. W raporcie z ewaluacji należy ująć ocenę realizacji wsparcia oferowanego mieszkańcom oraz określenie barier i szans ewentualnych zmian dotyczących oferowanego wsparcia.

  W raporcie należy ująć rekomendacje dotyczące podnoszenia jakości wsparcia oferowanego mieszkańcom oraz rekomendacje zmian dotyczące warunków organizacji i realizacji zadania.

  Raport z ewaluacji należy przesłać do BPiPS w terminie do 30.04.2024 r.

  Organizacja prowadząca klub zobowiązana jest:

 7. przekazywać informację o wolnych miejscach w klubie do Biura Pomocy i Projektów
  Społecznych oraz do punktu informacyjnego wskazanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych raz na kwartał;
 8. przekazywać raz na kwartał informacje o liczbie, rodzaju i stopniu niepełnosprawności oraz dzielnicy zamieszkania osób uczestniczących w klubie i oczekujących na miejsce;
 9. uczestniczyć w kwartalnych spotkaniach dot. realizacji działań z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
 10.  W ofercie należy zaplanować realizację zadania w formie zdalnej lub hybrydowej na wypadek, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej.

   

   

   

  Uwagi:

   

  Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 40% wartości zadania. Za „Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne” uważa się wszystkie koszty, które nie odnoszą się do bezpośrednich działań wobec uczestników klubu. Przykładowe koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – czynsz, media, obsługa kadrowa, obsługa księgowa, sprzątanie, materiały biurowe związane z obsługiwaniem zadania.

  W latach 2023-2024 uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na zakup sprzętu

  i materiałów do realizacji zadania merytorycznego oraz na zakup sprzętu i materiałów w zakresie drobnych napraw lokalu i jego doposażenia oraz dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W 2024 r. uzyskane dofinasowanie może być przeznczone wyłącznie na zakup sprzętu i materiałów do realizacji zadania merytorycznego oraz na zakup sprzętu

  i materiałów w zakresie drobnych napraw lokalu i jego doposażenia. Wysokość środków na te wydatki wynosi maksymalnie 10 000 zł rocznie.

  Maksymalna wysokość wydatków w ramach dotacji na udział w wydarzeniach rekreacyjno-kulturalnych wynosi śr. 500 zł/rok/uczestnika zadania.

  Dopuszczalne jest pokrycie w ramach dotacji wyjść do kawiarni/restauracji/pizzerii w wysokości
  śr. 150 zł/rok/uczestnika zadania.
  Organizacja w sprawozdaniu rocznym wskaże z jakich dzielnic m.st. Warszawy byli uczestnicy klubów weekendowych.

  W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania obowiązany jest do:

 11. stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;
 12. umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w  przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 13. oferty powinny określać w jaki sposób stosowane będą standardy współpracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama