Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego...

Reklama
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Nabór od 11.01.2023 do 01.02.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 581 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy..

Działanie objęte zadaniem konkursowym – prowadzenie mieszkania chronionego-wspieranego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla 5 dorosłych w lokalu zapewnionym przez m. st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Jagiellońskiej o łącznej powierzchni 97,71 m².

Lokal będzie można obejrzeć 16 stycznia 2023 r. w godz. od 9.00 do 12.00.

Umowa użyczenia na ww. lokal zostanie zawarta pomiędzy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, a organizacją wyłonioną w konkursie.

Adresaci zadania to osoby, które spełniają następujące kryteria:

•mieszkają na terenie m. st. Warszawy,

•posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

•pracują lub są chętne do podjęcia zatrudnienia, uczą się; uczestniczą w innych formach wsparcia, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dziennego finansowanych ze środków m.st. Warszawy.

Forma realizacji zadania:

•pobyt w mieszkaniu trwa do 9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy po uzyskaniu zgody pracowników Biura Pomocy i Projektów Społecznych,

•pobyt w mieszkaniu ma zapewniać osobom w nim przebywającym wsparcie specjalistów w formie pracy indywidualnej i grupowej,

•pobyt w mieszkaniu ma charakter wspierany powinien zapewnić osobom w nim przebywającym adekwatne do potrzeb wsparcie łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Oferent:

•jest zobowiązany przedstawić w ofercie projekt „Zasad pobytu w mieszkaniu chronionym-wspieranym”, w których określone będą m.in.:

 • nazwa podmiotu prowadzącego mieszkanie,
 • rodzaje wsparcia,
 • grupy osób uprawnionych do korzystania z mieszkania i jego charakterystykę, w tym informacja o rodzaju niepełnosprawności/choroby i stopniu samodzielności,
 • zasady przyjmowania do mieszkania chronionego i warunki cofnięcia decyzji administracyjnej,
 • obowiązki i uprawnienia mieszkańca;

•powinien zapewnić wsparcie asystenta,

•powinien zapewnić wsparcie psychologa,

•powinien zapewnić wsparcie innych specjalistów w zależności od potrzeb mieszkańców,

•powinien zapewnić wsparcie w aktywnym poszukiwaniu bezpłatnych kursów/szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, staży, praktyk oraz zatrudnienia w zakresie adekwatnym do potrzeb uczestnika,

•jest zobowiązany opracować z każdym mieszkańcem indywidualny plan pracy, który będzie zawierał m.in. określenie celu jaki chce osiągnąć mieszkaniec,

•jest zobowiązany przeprowadzić analizę postępów mieszkańca, w połowie trwania jego turnusu oraz na jego zakończenie,

•powinien zapewnić wsparcie w sprawach mieszkaniowych (m.in. ubieganie się o mieszkanie socjalne/komunalne, komercyjny wynajem mieszkania) w zakresie adekwatnym do potrzeb uczestnika ,

•prowadzi rekrutację do mieszkania zgodnie z przygotowanymi przez Oferenta „Zasadami rekrutacji do mieszkania chronionego-wspieranego” i zatwierdzonym przez pracowników Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Rekrutacja:

Oferent jest zobowiązany przedstawić w ofercie projekt „Zasad rekrutacji do mieszkania chronionego-wspieranego”, które będą zawierały jasno określone informacje m.in.:

 • jak i gdzie ma się zgłosić osoba ubiegająca się o miejsce,
 • wskazanie z kim należy się kontaktować,
 • kryteria jakie ma spełniać osoba zainteresowana,
 • skład komisji rekrutacyjnej,
 • wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym-wspieranym,
 • informację o ochronie danych osobowych (Klauzula RODO).

 

Ewaluacja:

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej realizowanego zadania.

Ewaluacja obejmować będzie okres co najmniej 12 miesięcy realizacji zadania, tak żeby uwzględniać w miarę możliwości pełny okres realizacji indywidualnych planów pracy uczestników. W raporcie z ewaluacji należy ująć ocenę realizacji wsparcia oferowanego mieszkańcom w oparciu o indywidualne plany pracy oraz określenie barier i szans ewentualnych zmian dotyczących oferowanego wsparcia.

W raporcie należy ująć rekomendacje dotyczące podnoszenia jakości wsparcia oferowanego mieszkańcom w oparciu o indywidualne plany pracy oraz rekomendacje zmian dotyczące warunków organizacji i realizacji zadania.

Raport z ewaluacji należy przesłać do BPiPS w terminie do 30.04.2024 r.

Istotne informacje:

 • Organizacja, która otrzyma dotację jest zobowiązana do udziału w spotkaniach dot. prowadzenia mieszkań chronionych z udziałem wszystkich organizacji prowadzących mieszkania chronione oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Spotkania będą organizowane raz na kwartał i będą miały na celu wymianę informacji i doświadczeń na temat realizowanego zadania.
 • Oferent zobowiązany jest zamieścić w ofercie, w pkt III.4 „Plan i harmonogram działań” formy działań i aktywności realizowanych wobec odbiorców i przyporządkować je do ww. rodzajów działań.
 • Organizacja, która otrzyma dotację jest zobowiązana do przesyłania harmonogramu działań na każdy miesiąc kalendarzowy w czasie realizacji zadania. Harmonogram należy dostarczyć do 25 dnia miesiąca poprzedzającego jego obowiązywanie.
 • Organizacja w sprawozdaniu rocznym wskaże z jakich dzielnic m.st. Warszawy byli uczestnicy mieszkania chronionego.
 • W ofercie należy zamieścić informacje na temat liczby osób zaangażowanych w realizację działania, w tym świadczących bezpośrednie wsparcie beneficjentom oraz obsługujących realizację zadania w pkt IV 2 oferty.
 • W ofercie należy zaplanować realizację zadania na wypadek, gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi jego realizację w zaplanowanej formie.
 • Po podpisaniu umowy na realizację zadania publicznego, oferent zobowiązany będzie do posiadania zasad pobytu w mieszkaniu, w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama