Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany

Reklama
Nabór od 11.01.2023 do 01.02.2023 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,071 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,071 mln PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany.

Zadanie może być realizowane wyłącznie w formie powierzenia.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami wpisuje się w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 Cel 1.2 Zapewniamy wsparcie opiekunkom i opiekunom –rozwiniemy ofertę wsparcia dla opiekunek i opiekunów osób potrzebujących pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu, w Warszawski Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami do 2027 rokuCel. 2Rozwiniemy ofertę blisko domu dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).

Realizacja zadania wynika z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł II Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (dalej jako: Program) realizowanego przez m.st. Warszawa. Program stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Adresaci zadania:

 • Dorośli mieszkańcy m.st. Warszawy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Osoby, które spełnią warunki wynikające z Programu i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie stają się Uczestnikami Programu (dalej jako: Uczestnicy).

Limity:

 • liczba osób objętych usługami w COM – 20 osób, w tym 11 osób w formie pobytu dziennego oraz 9 osób w formie zamieszkiwania całodobowego
 • liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 7 w ramach pobytu całodobowego oraz co najmniej 9 w ramach pobytu dziennego.
 • liczba godzin usług świadczonych w ramach pobytu dziennego - 8 godzin dziennie
 •  

Parter i I piętro w budynku położonym przy ul. Balcerzaka 2 w Warszawie.

 

Warunki lokalowe w Centrum powinny zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowywania posiłków, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi.

Baza lokalowa Centrum obejmuje:

 • Część wspólną dla uczestników w ramach pobytu całodobowego lub dziennego, którą tworzą w szczególności: pomieszczenie do przygotowywania lub wydawania posiłków (kuchnia) dostępne dla wszystkich uczestników oraz przestrzeń/pomieszczenie z miejscami siedzącymi przy stole umożliwiająca spożycie posiłku (jadalnia), przestrzeń wypoczynkowa (np. salon, biblioteka), sala umożliwiająca zajęcia ruchowe (pokój ćwiczeń), pomieszczenia pomocnicze, tj. pralnie, szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia dla personelu, pokój medyczny.
 • Część mieszkalną dla uczestników w ramach pobytu całodobowego – pokoje jednoosobowe wyposażone w łazienkę, o powierzchni łącznej minimum 15 m2 dla każdego uczestnika.
 • Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum muszą mieć zachowaną powierzchnię adekwatną
  do planowanej liczby uczestników.
 • Pomieszczenia bazy lokalowej Centrum są wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy z zachowaniem prywatności uczestników. Obowiązkowy jest system przyzywowy w każdym pomieszczeniu, w którym przebywać będą osoby
  z niepełnosprawnościami.
 • W ramach realizowanych zadań Programu infrastruktura i wyposażenie Centrum służyć ma osobom z niepełnosprawnościami w celu realizacji zadań programowych i świadczonych usług na rzecz uczestników Centrum.
 • Infrastruktura i wyposażenie Centrum mogą być wykorzystywane do świadczenia usług rehabilitacji leczniczej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r. poz. 932). Usługi mogą być świadczone w siedzibie i w godzinach pracy Centrum, na podstawie umowy z podmiotem działalności leczniczej lub osobą świadczącą usługi rehabilitacji leczniczej w ramach kontraktu z NFZ, z zastrzeżeniem że realizowane usługi rehabilitacyjne nie mogą stanowić głównej formy realizowanych usług w Centrum.

Istotne informacje:

COM w ramach swojej działalności oferować będzie wsparcie w dwóch formach:

 • w formie pobytu dziennego 11 miejsc pobytowych w godzinach 8-16 w dni robocze
 • w formie pobytu całodobowego 9 miejsc pobytowych we wszystkie dni tygodnia, w formie całodobowej

Forma pobytu dziennego będzie dostępna dla wszystkich uczestników i mieszkańców,
w zakres usług w godzinach 8-16 będą wchodzić m.in.:

 • wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, poprzez stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju, realizacji podstawowych potrzeb życiowych,
 • posiłek w formie śniadania, w miarę możliwości dostosowany do gustów, indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,
 • posiłek ciepły  w formie obiadu złożonego z jednego dania, w miarę możliwości dostosowanych do gustów, indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,
 • usług asystenckich w tym również pielęgnacyjnych, dla osób wymagających szczególnie intensywnego wsparcia w formie 1:1, jednak nie więcej niż dwie osoby zakwalifikowane do wsparcia indywidualnego,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzone równolegle przez dwóch terapeutów, pracujących w godzinach 8-16.

Forma pobytu całodobowa będzie dostępna dla mieszkańców, w zakres usług wsparcia będąwchodzić m.in.:

 • wszystkie usługi wchodzące w zakres wsparcia dziennego, zawarte powyżej,
 • usługi bytowe w formie jednoosobowych lokali mieszkalnych dostępne całodobowo, niezależnie od dni tygodnia, zapewniające intymność, poczucie bezpieczeństwa, spełniające warunki dostępności użytkowej dostosowane do niepełnosprawności mieszkańca, 
 • posiłek w formie kolacji, w miarę możliwości dostosowany do gustów żywieniowych, indywidualnych nawyków żywieniowych, alergii i stosowanych diet wskazanych podczas wywiadu wstępnego,
 • wsparcie opiekuńczo-asystenckie w codziennych czynnościach, mające na celu zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu, poprawy samodzielnego funkcjonowania, wsparcie dostępne całodobowo, niezależnie od dni tygodnia, w tym m.in. pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnienie koniecznej opieki lekarskiej, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych,
 • zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, umożliwienie kontaktów z rodziną i znajomymi itp.


Dorealizacji wyżej wymienionych działań wykorzystane zostaną pracownie, w których będą prowadzone zajęcia.

Pracownia życia codziennego, w której odbywać się będą m. in. zajęcia kulinarne.

Zajęcia będą polegały na nauce przygotowywania prostych posiłków, wspólnym gotowaniu i spożywaniu posiłków, a także na wspólnym sprzątaniu i zmywaniu naczyń. Ich elementem będzie również edukacja na temat zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania.

Pracownia artystyczno-manualna. W pracowni będą prowadzone zajęcia malarskie i rysunkowe. Uczestnicy  będą również rozwijać umiejętności z zakresu prac w drewnie, z modeliny, gipsu oraz gliny. W zakres zajęć wejdzie także wspólne tworzenie dekoracji do przedstawień teatralnych dla rodziny, przyjaciół oraz społeczności lokalnej.

Pracownia (gabinet) do indywidualnych zajęć z terapeutą i psychologiem.

Pracownia komputerowa. W pracowni będą prowadzone zajęcia  rozwijające podstawowe umiejętności korzystania z komputera, telefonu, drukarki, laminarki, aparatu fotograficznego oraz kamery.

Pracownia sportowa/muzyczna. Pracownia będzie wykorzystywana do zajęć sportowych i rekreacyjnych np. gier zręcznościowych. Będzie  także wykorzystana do prowadzenia zajęć muzycznych i tanecznych, organizowania bali, dyskotek, prelekcji oraz przedstawień teatralnych.

Pracownia ogrodoterapii. Ogród otaczający budynek będzie służył do zajęć z zakresu pielęgnacji roślin, kwiatów, krzewów oraz trawnika. Ogród będzie wykorzystywany także do zajęć sportowych, edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Dla uczestników Centrum będą organizowane wycieczki, rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, wyjścia np. do zoo, na koncerty, wydarzenia edukacyjne, itp.

Działaniami objęci zostaną wszyscy uczestnicy COM, zarówno z trybu dziennego jak i całodobowego. Oferent zobowiązany jestzamieścić w ofercie:

 • szczegółowy opis odbiorców zadania, w tym informacja o rodzaju niepełnosprawności i stopniu samodzielności (z uwzględnieniem wymogów opisanych powyżej dot. uczestników COM),
 •  rodzaje świadczonych usług.

 

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty projekt Regulaminu organizacyjnego Centrum określający m.in. relacje pomiędzy uczestnikami Programu a kadrą, zasady korzystania z zasobów technicznych Centrum i zasady współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi uczestników Programu.

 

Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty projekt Regulaminu dla uczestników Centrum, określający w szczególności współdziałanie uczestników Centrum z Kierownikiem i personelem Centrum, celem realizacji praw i obowiązków uczestników wynikających z pobytu w Centrum.

Forma realizacji zadania:

 • Oferent wybrany w postępowaniu konkursowym będzie zobowiązany
  do realizacji zadania zgodnie z zapisami Programu, który stanowi załącznik
  nr 3 do ogłoszenia.
 • Oferent wybrany w postępowaniu konkursowym będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Oferent wyznaczy do obsługi Programu osobę odpowiedzialną za:
 1. zatrudnienie personelu,
 2. prowadzenie monitoringu jakości usług,
 3. przekazywanie sprawozdań do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

Warunki korzystania z usług świadczonych w ramach pobytu dziennego i całodobowego w COM:

 • Zakres i rodzaj usług oraz czas trwania pobytu w Centrum określany jest decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z procedurą przyjętą w m.st. Warszawa.
 • Usługi prowadzone w Centrum powinny być  dostosowane do potrzeb uczestników (w Centrum powinny być zapewnione w szczególności usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi asystenckie). Ponadto Centrum obowiązane jest zapewniać uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi.
 • Odpowiednio przeszkolony i przygotowany personel będzie świadczył usługi, o których mowa w ogłoszeniu.
 • W każdym przypadku zaprzestania lub zakończenia świadczenia usług dla uczestnika Kierownik Centrum powiadamia OPS, który wydal decyzję administracyjną.

Zasady korzystania z usług w Centrum

Osoba, która uzyskała decyzję administracyjną o przyznaniu usług w COM zgłasza się niezwłocznie do Kierownika Centrum celem:

 • uzgodnienia indywidualnego planu korzystania z usług Centrum;
 • uzgodnienia zasad pobytu w Centrum;
 • zapoznania się i stosowania Regulaminu Centrum;
 • uzgodnienia innych spraw związanych z korzystaniem z usług COM, w tym transportu z miejsca zamieszkania do Centrum (w przypadku pobytu w formie dziennej).

Uzgodnienia następują pomiędzy Kierownikiem Centrum a uczestnikiem Programu.

 

Kadra Centrum

 1. Kierownik Centrum – 1 etat
 2. Personel specjalistyczny – łącznie 9 etatów:
 • 2 etaty specjaliści /terapeuci.
 • 7 pełnych etatów opiekunów, w tym opiekunowie nocni.

Oraz

psycholog średnio 40 godzin miesięcznie

specjalista TUS średnio 20 godzin miesięcznie

specjalista – terapeuta ogólnorozwojowy średnio 20 godzin miesięcznie

Kadra będzie gwarantowała całodobowe bezpieczeństwo i zapewniała organizację czasu uczestnikom zgodnie z ich możliwościami i zainteresowaniami.

Pion administracyjny obejmować będzie:

 

 • księgowość średnio 30 godzin miesięcznie
 • sprzątanie COM średnio 35 godzin miesięcznie

 

Obowiązek informacyjny:

W przypadku otrzymania dotacji ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne ” Moduł II oferent zobowiązany będzie do umieszczania informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z Funduszu Solidarnościowego  przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne Moduł II,  zgodnie z  art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinasowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

Oferent zobowiązany jest do stosowania znaku promocyjnego m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania zgodnie z katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Kosztami niekwalifikowanymi zadania (wydatkami) są:

 • odsetki od zadłużenia;
 • kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;
 • kary i grzywny;
 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
 • wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz od daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat), przed dniem realizacji zadania, współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych;
 • podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
 • inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu,
 • odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1549, z późn. zm.);
 • koszty amortyzacji.

 

Uwagi:

W ramach realizacji zadania wyłoniony Oferent w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania obowiązany jest do:

 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane,
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania),
 • oferty powinny określać w jaki sposób stosowane będą standardy współpracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama